Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY s programem FAF

Finanční řízení firmy významně závisí na výstupech z finanční analýzy. Efektivní plánování, kontrola a rozhodování, tedy hlavní činnosti finančního řízení, mají všechny shodný cíl: zajistit firmě dostatečné cash flow a finanční stabilitu, zvyšovat hodnotu firmy a to vše při efektivním řízení investic a rizik. Níže jsou uvedeny hlavní oblasti, ve kterých program finanční analýza firmy poskytuje praktické informace pro profesionální finanční řízení:

Finanční řízení a správná interpretace rozvahy a výsledovky

Vyberete si grafickou podobu, která vám nejvíce vyhovuje: zkrácené výkazy, plné finanční výkazy a nebo horizontální a vertikální analýzu výkazů. Pokud vám více vyhovuje grafická podoba dat, kliknutím myši můžete sledovat vývoj aktiv, pasiv a výsledovky v přehledných grafech (dashboard grafy). Správné porozumění jednotlivých položek finančních výkazů a jejich trendů je pro finanční řízení firmy zásadní.

Finanční řízení a plánování CASH FLOW (CF)

Pro efektivní finanční řízení firmy je znalost CASH FLOW nutností. Program FAF nabízí automatický výpočet CF z finančních výkazů, z kterého se dozvíte, jaký je skutečný výsledek hospodaření z provozní činnosti (zreálnění výsledku hospodaření), zda-li společnost vydělá dostatečné zdroje na splátky investičního úvěru (investiční rozhodování), proč poklesla výše pracovního kapitálu a tím i likvidity (finanční řízení likvidity), jaké mimořádné položky zkreslují hospodářský výsledek (finanční řízení rentability) atd. Vývoj CASH FLOW je možné hodnotit za jednotlivé roky, měsíce (krátkodobý trend) a nebo kumulovaně až za 4 období (dlouhodobý trend). Samozřejmostí je grafický výstup CF (dash-board grafy), grafický přehled změny financování firmy a rozklad CF do jednotlivých položek výsledovky a aktiv.

Finanční řízení a řízení likvidity

Program Finanční analýza firmy nabízí 10 hlavních ukazatelů pro posouzení likvidní situace firmy (celková, běžná a rychlá likvidita, pracovní kapitál a šest ukazatelů aktivity). Podrobné grafické výstupy většiny z těchto ukazatelů jsou k dispozici v podobě "DASHBOARD" GRAFŮ. Součástí analýzy likvidity je i grafický výstup obratového cyklu peněz a peněžního cyklu, který je nezbytné znát pro efektivní finanční řízení firmy (řízení zásob a pohledávek a závazků z obchodního styku). Pro řízení likvidity je vhodné informace provázat s cash flow výstupy programu. Při plánování likvidity je dále velmi užitečný nástroj co když analýza, který umí vymodelovat dopad vámi zadaných změn (změna tržeb, rentability, splatnosti pohledávek aj.) na likviditu společnosti. Modul co když analýza umí také zpřesnit výpočty ukazatelů aktivity a likvidity, což je vhodné pro zreálnění dat pro efektivní finanční řízení firmy.

Finanční řízení a řízení rentability

Program nabízí hodnocení rentability z několika pohledů a to:

  • podrobná grafická analýza výsledovky v souvislostech
  • úprava výpočtů hlavních ukazatelů rentability (rentabilita tržeb, aktiv, vlastního kapitálu). Volba výpočtu z hospodářského výsledku, EBITDA či upraveného hospodářského výsledku. Především upravený hospodářský výsledek, tzv. "provozní cash flow", je velmi užitečný nástroj pro zreálnění dosaženého hospodářského výsledku z provozní činnosti. Ostatně banky na podobně koncipovaném ukazateli mají postavenu analýzu rentability svých klientů.
  • grafické zpracování vývoje marží, ukazatelů rentability a nákladových položek výsledovky a jejich provázání se souvisejícími položkami rozvahy a výsledovky

Finanční řízení a plánování investic

Pokud vás zajímá odpověď na otázku, zda-li je firma schopna financovat investiční úvěr z provozních zdrojů či si je nutné na tuto investici půjčit, tak odpověď poskytne FAF software. V modulu cash flow snadno zjistíte kolik je firma schopna dlouhodobě vydělat volných zdrojů (z historických dat) a jak jsou tyto zdroje dlouhodobě spotřebovány. V co když analýze si namodelujete předpokládanou budoucí situaci, (investici a způsob této investice) a bezprostředně uvidíte dopad tohoto záměru na ukazatele likvidity společnosti. Program poskytuje velmi dobrý základní rámec ke klíčovým rozhodnutím firmy při finančním řízení a plánování investic.

Finanční řízení a zadluženost firmy

Čím vyšší je zadluženost firmy, tím vyšší je zpravidla riziko fungování firmy. Pro finanční řízení je proto dobré mít vývoj zadluženosti pod kontrolou. K tomuto účelu slouží v programu ukazatele zadluženosti, ukazatele krytí dluhů a dva grafické přehledy k analýze zdrojů financování, které jsou součástí analýzy cash flow.

Finanční řízení a hodnocení finančního zdraví firmy

Program poskytuje v desetistupňovém ratingu hodnocení finančního zdraví firmy. Pro pochopení, proč je finanční zdraví firmy hodnoceno daným ratingem pomáhá individuální ratingové ohodnocení hlavních finančních ukazatelů. Právě provázanost celkového ratingu firmy s ratingovým hodnocením jednotlivých ukazatelů je nepostradatelné pro porozumění trendů a vývoje finančního zdraví (bonity) firmy. Celkový pohled na vývoj bonity firmy pak dotváří přehledná analýza 24 silných a slabých stránek firmy. Tyto informace jsou důležité nejen pro řízení finanční stability firmy, ale také jednání s bankami či jinými věřiteli, kteří prověřují bonitu svých klientů na základě finančních výkazů.

Řízení dodavatelského rizika - zhodnocení bonity odběratele:

Program jako jediný v ČR nabízí v modulu "kreditní riziko" hodnocení dodavatelského rizika včetně uvedení předpokládané platební morálky odběratele a jeho bonity dle finančních výkazů. Na základě zhodnocení finančního zdraví odběratele program doporučí i dodavatelský limit a to ve třech variantách (konzervativní, proobchodní, nadstandardní). Výstupem zhodnocení bonity odběratele je lepší řízení dodavatelského rizika a tím i silnější pozice při řízení CASH FLOW a likvidity, které je z velké části postaveno na schopnosti zinkasovat pohledávky za prodané zboží, výrobky či služby. Nikdy by nemělo dojít k tomu, že neznáme finanční výsledky odběratele, jehož insolvence by mohla ohrozit existenci společnosti, či stát rentabilitu firmy vygenerovanou úsilím několika let. Právě těmto případům pomáhá předejít řízení dodavatelského rizika s programem FAF.

Finanční řízení a plánování

Každá společnost je jedinečná a tudíž i finanční plánování je vysoce individuální a mělo by být realizováno v samostatně vytvořeném programu jen pro danou firmu - zpravidla je postačující dobře nastavený excelovský sešit. Program FAF není určen přímo pro plánování firmy, ale jako užitečný podpůrný nástroj v rámci jehož modulu "co když analýza" lze modelovat budoucí možné situace a jejich dopad na finanční zdraví a cash flow společnosti. Tímto se program stává významným pomocníkem pro finanční řízení a plánování firmy. Pro plánování je dále užitečná vertikální a horizontální analýza, která umí porovnat plánované a dosažené hodnoty.

Může zde být uvedeno další množství příkladů využití ekonomického softwaru FAF - Finanční analýza firmy pro finanční řízení. Nicméně nejlepší představu o možnostech a vlastnostech programu si utvoříte sami, prohlédnutím videoprezentace programu či ukázek jeho výstupů v PDF, které jsou ke stažení z hlavní stránky.

< Zpět