Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADL®ENOS«
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Dodavatelské riziko a dodavatelský úvěr (limit)
Hodnocení bonity odběratele a dodavatelského rizika - FAF software

Dodavatelské riziko - dodavatelský úvěr jako součást dodavatelsko-odběratelských vztahů

Poskytujete dodavatelský úvěr, respektive dodáváte s odloženou splatností (na fakturu) a pohledávka není zajištěná např. akreditivem či bankovní garancí, čímž se vystavujete riziku neplacení odběratele. Odběratel Vám přestal platit, dochází k výraznému prodlení v platbách. Proti odběrateli je vedena exekuce, insolvenční řízení, odběratel je v úpadku. Obáváte se, zda dostanete z dodavatelského úvěru své peníze zpět. Hledáte způsob jak podobné situaci předejít při řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, respektive hledáte způsob jak snížit dodavatelské riziko? Naučte se řídit dodavatelské riziko u významných odběratelů za pomoci finanční analýzy a stanovení optimálního dodavatelského úvěru (limitu).

Dodavatelský úvěr - stanovení dodavatelského limitu (credit limit)

Každá firma, která dodává na fakturu s odloženou splatností, poskytuje dodavatelský úvěr a proto ať již vědomě či nevědomě, pracuje s dodavatelskými limity. Pokud víme, že prodej znamená tržby, ale až inkaso pohledávky znamená příjem, je zřejmé, že limitování dodavatelských úvěrů je významným nástrojem pro řízení dodavatelského rizika a cash flow společnosti. Každá společnost chce řídit co nejefektivněji pohledávky a vyvarovat se přílišným rizikům. Proto jako jeden z hlavních nástrojů při řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, respektive dodavatelského rizika, slouží stanovení a práce s dodavatelskými limity (credit limits). Pokud chcete stanovit limit dodavatelského úvěru na odběratele máte víceméně tři možnosti:

  1. odběratele pojistitdodavatelský úvěrový limit stanoví pojišťovna: komerční úvěrová pojišťovna odškodní pohledávky zpravidla ve výši 70% až 90% jejich hodnoty v případě jejich neuhrazení odběratelem z důvodu finančních problémů či nevůle odběratele (pojištění nekryje spory). Cena se pohybuje zpravidla kolem 0,2% až 1% z hodnoty každé faktury. Nicméně pojišťovna může stanovit nedostatečný dodavatelský úvěrový limit či vám limit dodavatelského úvěru nestanoví vůbec. Pak nezbývá, než se rozhodnout na základě kreditní informace agentury (bod 2.) či samostatně (bod 3).
  2. získat kreditní informaci od agenturylimit dodavatelského úvěru doporučí agentura: kreditní informace by měla obsahovat kromě základních informací o podnikání odběratele, minimálně informaci o rizikovosti odběratele, platebních referencích (pokud je agentura má), výši doporučeného dodavatelského limitu a poslední dostupné finanční výkazy. Cena se pohybuje zpravidla kolem 500 Kč až 3 000 Kč za prověření jednoho odběratele. Kvalita doporučení závisí na agentuře a stáří dat, které má k dispozici. Pozor na stáří dat z kterých agentura čerpá.
  3. posoudit rizikovost odběratele samostatně – limit dodavatelského úvěru stanovíte vy na základě dostupných informací. Tento postup je zpravidla nejčastější a je využíván především tehdy, pokud nechcete pojištění pohledávek, nebo jste odběratele zkusili pojistit, ale odběratel je nepojistitelný, či nemáte důvěru v kreditní informace agentury, která na rozdíl od pojišťovny riziko nepřebírá.

Ať již se jedná o kategorii 1, 2 či 3, všichni aktéři (pojiš»ovny, agentury, vy) používají podobné informace pro rozhodnutí o výši limitu dodavatelského úvěru. Mezi těmito informacemi má nejvyšší váhu finanční analýza účetních výkazů odběratele, jejímľ cílem je stanovení bonity odběratele. Zhodnocení spolupráce s odběratelem (platební zkušenost, komunikace, zajištění, splatnost aj.) či ostatních informací (management, obor, teritoriální riziko, informace z tisku, reference aj.) má také významnou váhu, nicméně bez znalosti bonity odběratele podložené finanční analýzou hospodářských výsledků odběratele (analýzou rizikovosti odběratele) vyjadřují jen částečně míru dodavatelského rizika. Jinými slovy, pokud dodáváte svému odběrateli pouze na základě skutečnosti, že vám zaplatil dvakrát předem, že vám prostě pravidelně platí, že jste dostali dobrou referenci, či že s ním spolupracujete již několik let atp. je to zpravidla dostatečné pro nízké objemy dodávek, tedy objemy které pro finanční stabilitu vaší firmy nejsou významné v případě jejich neuhrazení (portfolio je diverzifikované, default odběratelů je započítán v rentabilitě atp.). Nicméně tyto informace jsou informacemi vnějšími a nezohledňují reálnou rizikovost spolupráce s odběratelem, která by měla být vyvozena prvotně z jeho finančních výkazů a druhotně z ostatních získaných informací. Neznáte-li bonitu odběratele postavenou na analýze finančních výkazů (finanční analýza rizikovosti odběratele), neznáte hlavní informaci k posouzení dodavatelského rizika, tedy k stanovení limitu dodavatelského úvěru a dodavatelské riziko se zvyšuje.

Analýza rizika odběratele a stanovení limitu dodavatelského úvěru

Zhodnocení bonity odběratele formou finanční analýzy je nejsilnější nástroj ke stanovení pravděpodobnosti defaultu odběratele. Ostatně celý pojistný trh pohledávek (dodavatelského rizika) je postaven na analýze účetních výkazů odběratele a jeho platební morálky (pokud je k dispozici). Zhodnocení oboru podnikání, postavení na trhu, konkurenceschopnosti, dodavatelsko-odběratelských vztahů, teritoriálního rizika, managementu atp. jsou zpravidla až druhotné faktory (V době recese či poklesu jen daného odvětví se význam oboru a teritoriálního rizika významně zvyšuje.) Pokud pojišťovna nemá k dispozici účetní výkazy odběratele (ideálně co nejnovější), odběratele zpravidla nepojistí. Podobně postupují banky. Pokud žádáte o firemní úvěr banku, zpravidla musíte bance předložit finanční výkazy, aby si banka ověřila, že vaše podnikání je perspektivní a riziko spolupráce s vaší firmou je pro banku přijatelné.

Poskytnutím odložené splatnosti odběrateli poskytujete odběrateli dodavatelský úvěr. Pokud poskytujete dodavatelský úvěr, proč byste se neměli zajímat o hospodářské výsledky odběratele? Tak jako banka půjčuje peníze firmám, tak i vy půjčujete peníze vašim odběratelům, pokud jim dodáváte s odloženou splatností. U významných, nových a problematických odběratelů se proto vždy kromě dalších informací z trhu pokuste opatřit finanční výkazy, jelikož ty především v sobě nesou informaci o rizikovosti spolupráce s odběratelem (bonita odběratele), jeho platební morálce dle výkazů a s ohledem na velikost a bonitu odběratele i informaci o výši limitu dodavatelského úvěru.

Zhodnotit rizikovost (bonitu) odběratele na základě finančních výkazů umí program finanční analýza firmy. Jedná se o profesionální nástroj pro finanční analýzu, který na základě účetních výkazů poskytne informaci v modulu „KREDITNÍ RIZIKO“ o bonitě odběratele, jeho silných a slabých stránkách, platební morálce podle účetních výkazů a informaci o výši limitu dodavatelského úvěru. Program však umožňuje sledovat i vývoj bonity odběratele v trendu za až 5 období najednou. Současně program poskytuje v nápovědě (INFO programu) další významné informace, které je nutné zvážit ke stanovení limitu dodavatelského úvěru. Žádný SOFTWARE nedokáže nahradit vaše vlastní rozhodnutí při stanovení dodavatelského limitu vzhledem ke komplexnosti problematiky, nicméně program FAF pro finanční analýzu firem je jediný na českém trhu, který vám toto rozhodování usnadní. Ukázky programu v PDF, včetně video-prezentace, jsou dostupné z hlavní stránky programu finanční analýza firmy.