Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Co když (what if) analýza a analýza likvidity

Co když analýza v kontextu analýzy likvidity může zodpovědět např. následující otázky:

 • Co se stane s ukazateli likvidity a aktivity když:
  • se prodlouží/zkrátí splatnost pohledávek o X dnů
  • se sníží/zvýší obrátka zásob o X dnů
  • poklesnou/vzrostou tržby o X%
  • začnu platit závazky z OS o x dnů dříve/později
  • splatím/načerpám provozní bankovní úvěry
  • investuji X Kč z provozních zdrojů
  • dojde k vyplacení podílu na zisku ve výši X
  • firma poskytne dlouhodobou půjčku ve výši X Kč
  • aj.
 • Jak mohu snížit splatnosti závazků dodavatelům? Vliv růstu/poklesu tržeb skrze růst/pokles oběžných aktiv, vliv splatnosti pohledávek, obratu zásob, změny pracovního kapitálu, změny ostatních krátkodobých pohledávek a závazků, změny výše bankovních úvěrů a výpomocí aj.
 • Jak investovat z provozních zdrojů a neohrozit provozní toky firmy?
 • Jak vyjít vstříc zákazníkům a prodloužit jim fakturovanou splatnost a přitom zachovat současné splatnosti závazků ?
 • Jaký je dopad oslabení/posílení likvidity na pracovní kapitál?
 • Když vzrostou tržby o X%, o kolik mi vzrostou pohledávky z obchodního styku či zásoby a kolik budu potřebovat cizích zdrojů, pokud chci zachovat současné splatnosti dodavatelům?
 • Jakou výši dodatečného financování budu potřebovat na financování nárůstu tržeb o X%?
 • Co se stane s likviditou společnosti při poklesu obratu o X%? Při úvaze je nutné zohlednit přístup externích věřitelů, především bank, které zpravidla reagují na pokles tržeb snižováním své angažovanosti atp.

Pozn: Co když analýza (what-if analýza), která umí pomoci odpovědět nejen na výše uvedené otázky, je součástí programu finanční analýza firmy. V programu si vyberete období z kterého chcete vycházet a můžete modelovat…

< Zpět na články o finanční analýze