Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Finanční analýza v praxi - ANALÝZA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

ÚVOD DO ANALÝZY ANALÝZA VÝSLEDOVKY ANALÝZA
AKTIV
ANALÝZA
PASIV
ANALÝZA
CASH FLOW

Úvod do analýzy účetních výkazů

NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

Analýza účetních výkazů hodnotí finanční stav/vývoj firmy za pomoci výkazu zisku a ztrát (výsledovka), rozvahy (aktiva a pasiva) a případně i výkazu cash flow, pokud je k dispozici. Jako hlavní "nástroje" finanční analýzy jsou nejúčinnější ty nejjednodušší, tedy horizontální a vertikální analýza, cca. 10 hlavních finančních ukazatelů a analýza cash flow.
  • Horizontální analýza: Pokud srovnáváme dvě účetní období vedle sebe a hodnotíme meziroční či pololetní vývoj například tržeb za prodej zboží,  mzdových nákladů, změnu výše krátkodobých závazků atp., tak provádíme horizontální analýzu. Srovnáváme změnu  vybraných položek v aktivech, pasivech či výsledovce za dané období.
  • Vertikální analýza: Pokud vypočteme z výsledovky například podíl mzdových nákladů na celkových tržbách, tak tímto jednoduchým výpočtem (mzdové náklady/(tržby za prodej zboží + tržby za prodej výrobků a služeb) provedeme vertikální analýzu. Pokud si spočítáme podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech, vypočteme ukazatel podílu vlastního kapitálu a současně provedeme vertikální analýzu. Vezmeme jednu položku pasiv (vlastní kapitál) a poměříme ji k jiné položce pasiv (celkovým pasivům).
  • Příklad horizontální a vertikální analýzy je v ukázce níže, kdy např. vidíme, že tržby za prodej výrobků a služeb meziročně poklesly o 26 mil, respektive 11% (horizontální analýza). Dále vidíme, že podíl osobních nákladů ne celkových tržbách vzrostl z 25% na 26,9% (vertikální analýza), což je obvyklé, jelikož firmě nějaký čas trvá, než uzpůsobí osobní náklady nové úrovni tržeb.
  • Finanční ukazatele:  při finanční analýze si vystačíme s těmito hlavními ukazateli:
  • CASH FLOW analýza: většina lidí, kteří analyzují účetní výkazy s cash flow příliš nepracují, přitom je to velmi důležitý nástroj finanční analýzy. Dobře strukturované CASH FLOW nám během okamžiku sdělí, jaké byly nejvýznamnější příjmy a výdaje firmy za dané období. Tyto informace nám pomohou při investičním rozhodování, analýze rentability, likvidity, zadluženosti, při plánování firmy. Jako podklad pro analýzu CASH FLOW by měl sloužit automaticky počítaný výkaz, který nám poskytne informace kdykoli je potřebujeme. Tento výkaz bohužel není tak snadné sestavit, ale na trhu existují programy, které to umí. Ale i bez podpory automatických výpočtů můžeme snadno vysledovat základní trendy cash flow z horizontální analýzy. Máme vedle sebe dvě účetní období a sledujeme nejvýznamnější změny. Přitom až na výjimky, nám pro porozumění těchto změn bude stačit vědět, že nárůst aktiv (firmě např. narostou zásoby) a pokles pasiv (sníží se např. krátkodobé závazky) znamená zpravidla odliv prostředků (výdaj) a naopak pokles aktiv a nárůst pasiv znamená zpravidla příjem. Podrobněji se této problematice věnuje článek "Co je CASH FLOW?"

    Příklad použití horizontální analýzy pro analýzu CASH FLOW. Pokud firmě při porovnání dvou účetních období poklesly zásoby o 2 mil. Kč a vzrostly zároveň pohledávky o 2 mil. Kč, tak CASH FLOW z těchto změn je nula, anebo přesněji, uvolněné cash flow ze snížených zásob o 2 mil. Kč bylo spotřebováno růstem pohledávek o 2 mil. Kč. Změna účetních položek pak ovlivňuje finanční ukazatele. Za pomoci znalosti, jaké účetní položky mají dopad na změnu daného finančního ukazatele, dokážeme snadno vyvodit, proč se daný ukazatel změnil. A pokud k tomu přidáme znalost o firmě a jejím okolí (nefinanční analýza), snadno zanalyzujeme většinu událostí zřetelných v účetních výkazech a ukazatelích. Abychom netrávili čas hledáním trendů, počítáním CASH FLOW, hodnocením ukazatelů atp. používáme program – ušetří nám čas a pokud je program dobrý, pomůže nám se správně rozhodnout.

INFORMACE PRO FINANČNÍ ANALÝZU

  • Informace finanční povahy. Rozsah finančních informací, které využijeme při finanční analýze, závisí na skutečnosti, zdali analyzujeme vlastní nebo cizí firmu. Pokud analyzujeme cizí firmu, která nemá povinnost auditu, musíme si zpravidla vystačit s účetními výkazy a přílohou k účetní závěrce. U auditovaných firem bychom mohli získat i výroční zprávu, zprávu auditora a přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Dále jsme odkázání na nejrůznější internetové zdroje. Pokud analyzujeme vlastní firmu, nebo cizí firmu, která  nám poskytne informace, nejsme tak limitováni množstvím informací a finanční analýza je daleko přesnější. Hlavním zdrojem informací však zůstávají vždy účetní výkazy, tedy výsledovka a rozvaha, případně i výkaz CASH FLOW pokud ho firma sestavuje.  Pozn.: Pokud analyzujete cizí firmu, vždy se zamyslete, jestli určité účetní položky či účetní operace nezkreslují pohled na finanční zdraví firmy. Nejen firmy s finančními problémy rády manipulují s finančními výkazy, aby si vylepšily obraz u svých věřitelů.
  • Nefinanční analýza – informace nefinanční povahy: abychom správně zanalyzovali firmu, nestačí nám jen informace finanční povahy. Měli bychom pochopit jak společnost funguje, jak nakupuje, vyrábí, skladuje, dodává, prodává,  jaký je životní cyklus produktu, jaké je postavení firmy v dodavatelském řetězci, kdo a jak tuto firmu řídí, jak dlouho je firma na trhu, jak je konkurenceschopná atp. Toto je předmětem nefinanční analýzy. Při získávání těchto a dalších informací nefinanční povahy opět záleží, zda analyzujeme vlastní nebo cizí firmu. Při analýze vlastní firmy nemusíte zjišťovat podrobnější informace o managementu, o propojených osobách (přímo i nepřímo spřízněné firmy), o činnosti (historický vývoj, popis výroby, způsob nákupu a prodeje, působení na trhu, produkty, služby aj.), o podílu exportu na tržbách, o struktuře odběratelů a dodavatelů, budete mít znalost o vaší pozici na trhu, o hlavních konkurentech. Budete si velmi dobře vědomi hlavních rizik dodavatelsko-odběratelských vztahů, budete znát oborové riziko, kursové riziko (především importéři a exportéři), riziko změny ceny vstupů (pohonné hmoty, energie, vstupní suroviny, meziprodukty aj.), riziko změny poptávky (dopad změny tržeb na hospodaření firmy), riziko vstupu nového hráče na trh, teritoriální riziko (nákup či prodej do rizikových teritorií) a další. Pokud však analyzujete cizí firmu,  tyto a další informace si budete muset opatřit. Pokud vám tyto informace daná firma neposkytne, tak vám zůstane zpravidla jako nejcennější informační zdroj internet. Pozn.: Pokud se ptáte, jaký mají výše uvedené a podobné informace smysl při finanční analýze účetních výkazů, tak značný. Umožňují vysvětlit velkou část událostí finančních výkazů. Například výkyv tržeb způsobený změnou poptávky, změnou ceny vstupů, změnou konkurenčního prostředí, odchodem managementu či klíčových obchodníků, problémy s výrobou v důsledku instalace nové technologie, hospodářským či oborovým cyklem atp. Samozřejmě rozsah nefinanční analýzy závisí na cíli, který máte.    
  • Kolik účetních období budeme analyzovat, se odvíjí od našeho záměru. Zpravidla jsou dostatečná data za 2 období pro meziroční srovnání vývoje, za 3 období pro rychlou analýzu trendu. Za 5 období pro podrobnější analýzu, ale opět platí, že klíčová data pro analýzu jsou poslední dvě. Vždy srovnáváme meziroční vývoj, tedy pokud máme data za 1-9/2012 tak je srovnáváme s daty za 1-9/2011 a až druhotně s výkazy k 31.12.2011. Nicméně srovnání dat 1-9/2012 s 31.12.2011 je užitečné pro analýzu CASH FLOW.  Pokud máme k dispozici finanční plán, srovnáváme data za aktuální období (30.9.2012) s předchozím obdobím (30.9.2011) a zároveň i s plánem za 1-9/2012.

 

JDI NA ČLÁNEK

ÚVOD DO ANALÝZY   ANALÝZA VÝSLEDOVKY   ANALÝZA
AKTIV
ANALÝZA
PASIV
ANALÝZA
CASH FLOW

 

Další doporučené články: