Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Rentabilita tržeb

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sale)

Výpočet rentability tržeb = výsledek hospodaření / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej výrobků a služeb)

Ukazatel rentabilita tržeb, někdy označován jako zisková marže, vyjadřuje procentuelní podíl výsledku hospodaření na tržbách za prodej zboží, výrobků a služeb (obecně popisováno jako % podíl zisku na 1 Kč tržeb). Na vývoj trendu ukazatele rentability tržeb má vliv především: změna ceny (prodejní marže), změna nákladů, výše tržeb, kurzové rozdíly a změna struktury prodejního sortimentu. Ukazatel rentability tržeb má vyšší vypovídací schopnost pokud:

 • Při jeho výpočtu vycházíte z upraveného výsledku hospodaření (EBITDA či provozního CF). Pozn: Výpočet provozního CF či EBITDA poskytuje software finanční analýza firmy.
 • Znáte hodnoty rentability tržeb hlavních konkurentů. Pozn: Hodnoty odvětví v ČR, které poskytuje ČSU jsou určitě zajímavé, nicméně příliš obecné. Pro zajímavost ROS celého průmyslového odvětví v ČR v roce 2007 činil 7,03%.
 • Ukazatel rentabilita tržeb je při finanční analýze účetních výkazů vždy hodnocen v trendu (srovnání více období). Trend lze zdůvodnit nejčastěji prostřednictvím:
  • vývoje obchodní marže (obchodní marže/tržby za prodané zboží). Ukazatel se počítá z výsledovky a poskytuje informaci o výši marže, s kterou společnost prodává své zboží.
  • vývoje marže přidané hodnoty (přidaná hodnota/(tržby za prodej zboží + tržby za prodej výrobků a služeb). Klíčový ukazatel pro hodnocení rentability, který se počítá z výsledovky. Ukazatel nám říká, s jakou marží společnost prodává své zboží, výrobky a služby po odečtení nákladů na prodané zboží, spotřebovaného materiálu a energii a nákladů na služby (nájmy, doprava, subdodávky, leasing, marketing atp.) bez zohlednění především mzdových nákladů, daní, odpisů, ostatních provozních nákladů a výnosů a výsledku finančního hospodaření.
  • krytí mzdových nákladů z přidané hodnoty (absolutní výše, % poměr) - velmi užitečný ukazatel, který zohledňuje vývoj přidané hodnoty a mzdových nákladů. Pozn: U hodnocení trendu mzdových nákladů jen na základě finančních výkazů je vhodné poměřit % poměr mzdových nákladů k výši celkových tržeb za prodej zboží, výrobků a služeb v několika obdobích.
  • trendu dalších významných položek výsledovky jako např. finančního výsledku hospodaření.
  • úvah nad skutečnostmi které ovlivňují rentabilitu dané firmy: trend tržeb (bod zvratu), citlivost na změnu kurzu koruny či cen nákladů (např. ropa, elektřina, plyn, úroky aj.), postavení na trhu vs. cenotvorba; druh zboží, výrobku či služby, které firma dodává – výrobky s vyšší/nižší marží, kdo jsou dodavatelé a odběratelé, mzdová či materiálová náročnost firmy (podíl na celkových nákladech) atp.

Další doporučené články:

< Zpět na články o finanční analýze