Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Metody vykazování CASH FLOW

Metody výpočtu CASH FLOW jsou víceméně dvě: přímá a nepřímá.

  • Přímá metoda – existují dva výpočty a to standardní přímou metodou, která vychází z peněžních příjmů a výdajů firmy (metoda čerpá z informací na účtech peněžních prostředků) – velmi pracná metoda, pro kterou je nutné upravit účetní systém. Z těchto důvodu vznikla tzv. upravená přímá metoda, která spočívá v přeměně nákladů a výnosů ve výsledovce na příjmy a výdaje skrze změny na účtech aktiv a pasiv.
  • Nepřímá metoda – zjednodušeně je výsledek hospodaření upraven o nepeněžní a mimořádné položky hospodaření a o změny položek rozvahy (položky pracovního kapitálu, investice, změny VK atp.). Pokud hledáte návod jak vypočítat přehled o peněžních tocích nepřímou metodou doporučuji článek "Jak sestavit CASH FLOW nepřímou metodou?".

Software pro výpočet přehledu o peněžních tocích.

Využití metod

Ačkoli je nepřímá metoda jednoduší, české i mezinárodní účetní standardy povolují nepřímou metodu jen pro výpočet provozní činnosti podniku - výsledek hospodaření mění v CASH FLOW. Nicméně i tento výpočet může obsahovat nepeněžní transakce. Zpravidla tedy firmy sestavují CASH FLOW za pomocí přímé i nepřímé metody s tím, že nepřímá metoda je použita na výpočet CASH FLOW z provozní činnosti podniku.

Pozn: Program finanční analýza firmy používá pro výpočet CASH FLOW nepřímou metodu, která je upravena i pro výpočet investic a financování. Výkaz CASH FLOW FAF má i vlastní strukturu dat, která je určená pro snadné a rychlé porozumění CASH FLOW. Nevýhodou tohoto výpočtu je, že může obsahovat i nepeněžní transakce. Výhodou je, že výpočet je automatický a s vysokou přesností a s okamžitou využitelností pro finanční analýzu a finanční řízení firmy.

 

Další doporučené články:

 

< Zpět na články o finanční analýze