Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADL®ENOS«
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 BOD ZVRATU (break even point)

Co je to bod zvratu?

Bod zvratu vyjadřuje vztah mezi obratem, náklady a ziskem a to formou tzv. kritického bodu (break even point), který vyjadřuje okamžik, kdy obrat kryje celkové náklady podniku. Výpočet bodu zvratu pomůže identifikovat vliv změny tržeb, fixních a variabilních nákladů na rentabilitu podnikání a je jedním z klíčových prvků pro finanční analýzu výsledovky a řízení a plánování firmy.

Jak souvisí bod zvratu a úspory/náklady z rozsahu?

Při práci s modelováním bodu zvratu bychom vždy měli mít na paměti, že úspory z růstu tržeb nemají zpravidla lineární podobu. Od určitého okamžiku se mění jak podíl variabilních, tak fixních nákladů. Důvodem pro změnu variabilních nákladů mohou být například objemové slevy, či vyšší marže z důvodu posílení pozice na trhu. Důvodem změny fixních nákladů může být skutečnost, že vyšší růst tržeb vyžaduje dodatečné investice či vyšší využití specialistů (právníci, účetní aj). Negativní dopad na náklady rostoucí spol. mají zpravidla problémy v řízení rostoucího celku, zajištění efektivní komunikace, kontroly a koordinaci procesů. Z výše uvedených důvodů se růst tržeb od určité výše nemusí projevit v úsporách na jednotku či efektivita úspor z rozsahu na jednotku se snižuje. Pozn: Pokud rostoucí tržby s sebou nesou nárůst méně likvidních oběžných aktiv (problematické pohledávky z důvodu agresivní obch. politiky, znehodnocené zásoby z důvodu chybných nákupů atp.), měli by se tyto skutečnosti zahrnout do úvah o reálném přínosu růstu tržeb na podnikání společnosti.

Co jsou variabilní a fixní náklady?

 • Variabilní náklady jsou náklady, které se mění v kontextu změny výkonu firmy: např. náklady na prodané zboží, náklady na materiál, mzdy a energie pří výrobě produktu aj.
 • Fixní náklad existují i když společnost nevytváří žádný výkon a jsou v krátkodobém období nezávislé na objemu výkonu firmy. Jedná se např. o mzdy nevýrobních zaměstnanců firmy, nájem aj. Definice krátkodobého období znamená možnost, že část fixních nákladů může mít tzv. skokový charakter, tedy např. při růstu objemu výkonů zpravidla skokově rostou i fixní náklady.
 • Celkové náklady firmy je suma variabilních a fixních nákladů.

Pozn: Při výpočtu bodu zvratu je třeba stejně dobře znát úspory z rozsahu (economies of scale) jako náklady z rozsahu (desconomies of scale). Současně je nutné při výpočtu bodu zvratu pracovat s kurzovými rozdíly či s možnou změnou vstupů či výstupů, pokud existuje reálné riziko těchto změn. Výstupem výpočtu bodu zvratu je pak např. bod zvratu při průměrném ročním kurzu X, či bod zvratu při průměrné ceně vstupu ve výši Y atp. Víceméně se tak výpočet bod zvratu kombinuje s co když analýzou. Kvalitní co kdyľ analýzu finančních výkazů nabízí software FAF.

Výpočet bodu zvratu - výpočet výše tržeb, kdy firma není ani ztrátová ani zisková.

 • Bod zvratu dle obratu:
  Výpočet bodu zvratu = fixní náklady/(1-variabilní náklady/obrat)
  Víceméně vzorec (1-variabilní náklady/obrat) vyjadřuje krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku v %. Pozn: Krycí příspěvek na úhradu lze jednoduše vyjádřit v absolutní hodnotě jako rozdíl obratu a variabilních nákladů. Změnu výše příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku ovlivní změna variabilních nákladů a změna výstupních cen, nicméně příspěvek neovlivní změna fixních nákladů. Existují i vícestupňové příspěvky na úhradu, kde se fixní náklady dále rozčlení do několika skupin a po odečtení každé skupiny fixních nákladů vznikne mezistupeň příspěvku na úhradu, čímž se zpřesní vazba příspěvku na konkrétní fixní náklady.
 • Bod zvratu dle počtu prodaných kusů
  Výpočet bodu zvratu = fixní náklady/(přípěvek na úhradu/kus)

Na jaké otázky mi odpoví výpočet bodu zvratu?

Jaká minimální výše obratu je nutná, aby spol. nebyla ztrátová?
Jaký počet výrobků je nutný vyrobit, abych dosáhl zisku ve výši X mil. CZK.
Jaký dopad na rentabilitu má nárůst fixních nákladů o X%?
Jaký dopad na rentabilitu má pokles variabilních nákladů o X%?
Jaký dopad na rentabilitu má nárůst tržeb o X%?

Upozornění: Analýza kritického bodu na úrovni celkového obratu firmy představuje významné zjednodušení. Pro přesnou analýzu je nutná analýza bodu zvratu dle jednotlivých výrobků a variabilních a fixních nákladů k nim náležících.


< Zpět na články o finanční analýze