Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 



Peněžní cyklus (cash conversion cycle)

Co je peněžní cyklus?

Jedná se o rozdíl provozního cyklu a počtu dnů průměrné splatnosti závazků z obchodního styku. Pozn: Provozní cyklus = doba obratu zásob + doba inkasa pohledávek z obchodního styku ve dnech viz. provozní cyklus.

Vzorec pro výpočet peněžního cyklu:

+ doba obratu zásob
+ doba inkasa pohledávek
- doba splatnosti závazků
= peněžní cyklus

Peněžní cyklus může být kladný, vyrovnaný, nebo záporný:

  • Kladný peněžní cyklus (provozní cyklus > doba splatnosti závazků) vyjadřuje dobu ve dnech, po kterou musí firma financovat provozní činnost z jiných zdrojů než ze závazků z osobního styku (pracovní kapitál, jiné krátkodobé závazky).
  • Vyrovnaný peněžní cyklus (provozní cyklus = doba splatnosti závazků) nastává v okamžiku kdy je doba splatnosti závazků rovna provoznímu cyklu.
  • Záporný peněžní cyklus (provozní cyklus < doba splatnosti závazků) vyjadřuje stav, kdy je doba splatnosti závazků kratší než provozní cyklus. Záporný peněžní cyklus často vzniká pokud společnost financuje záporný pracovní kapitál, nebo problematická krátkodobá aktiva atp. ze závazků z obchodního styku.

Pozn: Výpočet provozního i peněžního cyklu včetně grafického vyjádření poskytuje software finanční analýza.

 

Další doporučené články:

< Zpět na články o finanční analýze