Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Nepeněžní náklady a výnosy

Nepeněžní náklady a výnosy společnosti, které ovlivňují výsledek hospodaření:

  • Účetní odpisy jsou nepeněžním nákladem, který vyjadřuje opotřebení dlouhodobého majetku. Odpisy nejsou výdajem – firma nic nikomu neplatí. Je tomu tak proto, že u dlouhodobého majetku nelze pořizovací cenu naúčtovat v okamžiku pořízení jednorázově do nákladů, jelikož hodnota majetku je snižována až posléze prostřednictvím odpisů. Odpisy tak slouží k postupnému proúčtování nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku do výsledovky a tím vyjadřují snížení hodnoty dlouhodobého majetku (opotřebení). Odpisy tedy nejsou výdajem (nic se neplatí) a jsou jen nepeněžním nákladem, který zohledňuje opotřebení majetku.
  • Rezervy: tvorba rezerv je nepeněžním nákladem. Tedy pokud firma vytvoří rezervu ve výši 5 mil. Kč např. za účelem opravy hmotného majetku, tak se společnosti sníží o 5 mil. výsledek hospodaření, nicméně k reálnému výdaji nedochází. Naopak rozpuštění rezervy navýší hospodářský výsledek o 5 mil, nicméně se jedná o nepeněžní výnos.
  • Opravné položky: tvorba opravných položek není výdajem. Společnost má např. staré neprodejné zásoby ve výši 1 mil. Kč, které se rozhodne 100% zoprávkovat. Vytvoří proto opravnou položku ve výši 1 mil. Kč. Tato opr. položka sníží o 1 mil. Kč výsledek hospodaření, nicméně se nejedná o peněžní výdaj. Rozvaha a pasiva se po této operaci nadále rovnají, jelikož dojde ke snížení zásob o 1 mil. vytvořením opravné položky a zároveň ke snížení výsledku hospodaření o 1 mil. Kč proúčtováním této opravené položky do nákladů. Proúčtování opravné položky je tedy nepeněžní povahy a vytvořením opravné položky se zreální hodnota aktiv (zásob) a vlastního kapitálu. Naopak při rozpouštění opravných položek do výnosů (například z titulu vymožení zoprávkované pohledávky) nedojde k reálnému příjmu rozpuštěním rezervy – k příjmu dojde až v okamžiku uhrazení dané pohledávky. Analýza cash flow musí tyto skutečnosti zohlednit.
  • Odložený daňový závazek a pohledávka:
    - Tvorbu odloženého daňového závazku lze zjednodušeně popsat jako tvorbu rezervy na budoucí vyšší závazek na dani z příjmů. Tvorba závazku snižuje zisk firmy, tedy vlastní kapitál a navyšuje cizí zdroje.
    - Tvorba odložené daňové pohledávky je víceméně spekulace na budoucí vývoj firmy, kdy firma očekává, že v budoucnu získá daňovou výhodu, nejčastěji v kontextu využitelnosti dosud nevyužitých daňových ztrát. Tvorba odložené daňové pohledávky zvyšuje zisk, tedy vlastní kapitál a aktiva (vznik odložené pohledávky).

Výše jsou uvedeny nejčastější nepeněžní operace, které ovlivňují výsledek hospodaření společnosti. Právě znalost nepeněžních účetních operací umožňuje lépe porozumět tvorbě výsledku hospodaření společnosti. Automaticky očistit výsledek hospodaření o nepeněžní operace umí program finanční analýza firmy.

< Zpět na články o finanční analýze

Program pro výpočet výkazu CASH FLOW.