Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Co je CASH FLOW?

CASH FLOW, neboli peněžní tok vyjadřuje hotovostní toky firmy za konkrétní období (nejčastěji rok, čtvrtletí, měsíc). Výkaz CASH FLOW si lze představit jako výpis z banky, z kterého jsou zřetelné vklady (příjmy) a výběry (výdaje). Současně ve výkazu CASH FLOW stejně jako ve výpisu je uveden stav peněžních prostředků na začátku a konci daného období. Oproti výsledovce, která zobrazuje náklady a výnosy, výkaz CASH FLOW sleduje příjmy a výdaje, které se dají zjednodušeně popsat takto:

Výdaje (CASH FLOW-) - dva způsoby užívání peněz:

 • nárůst aktiv (např. nárůst zásob, pohledávek) – pokud firmě vzrostou například zásoby o 5 mil. Kč, musí tento nárůst financovat, proto se jedná o výdaj (podobně pokud firmě vzrostou pohledávky z obchodního styku či jiná aktiva)
 • pokles pasiv (např. pokles vlastního kapitálu, závazků) – pokles pasiv znamená zpravidla výdaj. Například firma vyplatí podíl na zisku ve výši 4 mil. Kč (cash flow výdaj), sníží závazky z obchodního styku o 4 mil. (cash flow výdaj), splatí investiční úvěr ve výši 3 mil. Kč (cash flow výdaj).  

Program pro výpočet přehledu o peněžních tocích.

Příjmy (CASH FLOW+) - dva způsoby vytváření peněz:

 • pokles aktiv (např. pokles pohledávek, zásob, dlouhodobého majetku) – firmě například poklesnou dlouhodobé pohledávky (dojde k jejich úhradě), tedy jedná se o příjem.
 • nárůst pasiv (např. nárůst závazků, vlastního kapitálu) – firmě vzrostly krátkodobé závazky o 7 mil. Kč z důvodu neplacení DPH finančnímu úřadu. Firma je v prodlení a hrozí jí exekuce, pokud nevyjedná splátkový kalendář či částku neuhradí, ale z hlediska CASH FLOW se jedná o příjem – došlo k navýšení zdrojů financování. Nebo firma načerpala nový provozní úvěr ve výši 10 mil. Kč (cash flow příjem).  

Změna cash flow PENĚŽNÍHO charakteru - příklady změny vybraných položek rozvahy:

 • zásoby (aktiva): nárůst je CASH FLOW-; pokles je CASH FLOW+
  Např. nárůst zásob je výdaj, jelikož pokud zásoby vzrostly o 2 mil. Kč tak máme o dva mil. Kč více vázaných peněz v aktivech. Tento výdaj firma mohla financovat například z těchto příjmů: nárůstem dodavatelského úvěru (nárůst závazků z obchodního styku), načerpáním nového bankovního financování, z poklesu pohledávek, z provozního cash flow atp.
 • pohledávky (aktiva): nárůst je CASH FLOW-; pokles je CASH FLOW+
  Např.: Pokles pohledávek v důsledku poklesu tržeb (menší tržby, menší fakturace, menší saldo pohledávek) nebo vyjednání lepších dodavatelských platebních podmínek (dodavatelé platí o 15 dnů rychleji) znamená příjem 2 mil. Kč. Tento příjem společnost může použít například na snížení závazků z obchodního styku (snížení závazků = 2 mil. výdaj).
 • budovy (aktiva): nárůst je CASH FLOW- ; pokles je CASH FLOW+
  Např.: Firma nakoupí budovu v hodnotě 15 mil. Kč (výdaj). Tuto investici financuje z provozního cash flow 5 mil. Kč (příjem), nového investičního úvěru 5 mil. Kč (příjem) a z provozních zdrojů, respektive odložením splatnosti dodavatelům (nárůst závazků z obch. styku = příjem)
 • vlastní kapitál (pasiva): nárůst je CASH FLOW+; pokles je CASH FLOW-
  Např.: Firma navýší vlastní kapitál vkladem 3 mil. do kapitálových fonů (příjem), nebo firma vyplatí dividendy 2 mil. Kč (výdaj). Pozn: Změna hospodářského výsledku za dané období se při analýze cash flow nepočítá do změny vlastního kapitálu, ačkoli jeho změnu opticky ovlivňuje. Důvodem je skutečnost, že změna výsledku hospodaření upravená o další zpravidla nepeněžní operace se při analýze cash flow hodnotí samostatně.
 • závazky z obch. styku (pasiva): nárůst je CASH FLOW+; pokles je CASH FLOW-
  Např.: Firma sníží závazky z obchodního styku o 10 mil. Kč (výdaj) v důsledku načerpání bankovního úvěru ve stejné výši (příjem)
 • bankovní úvěry (pasiva): nárůst je CASH FLOW+; pokles je CASH FLOW-
  Např.: Firma načerpá investiční úvěr ve výši 2 mil. Kč (příjem) na nákup pozemku v hodnotě 4 mil. Kč (výdaj). Pozn.: Rozdíl ve výši 2 mil. Kč financuje např. půjčkou do společníka, tedy nárůstem závazků za společníky ve výši 2 mil. Kč (příjem).  

Změna cash flow NEPENĚŽNÍHO charakteru - příklady změny vybraných položek rozvahy:

Změny, které nemají peněžní charakter jsou nejčastěji:

 • změna majetku o opravné položky či odpisy – například tvorba opravné položky k pohledávkám v konkurzu ve výši 2 mil. Kč způsobí pokles pohledávek o 2 mil. Kč, ale reálně nejsou příjmem. Opticky tedy dojde k poklesu pohledávek („příjem“), který je financován snížením výsledku hospodaření (tvorba opravné položky v účetnictví („výdaj“).
 • navýšení vlastního kapitálu z titulu kapitalizace závazků – například firma má závazek za společníkem ve výši 10 mil. Kč a záporný vlastní kapitál 3 mil. Kč v důsledku ztrátového hospodaření. Společník se rozhodne, že provede tzv. kapitalizaci části svých závazků vložením do základního kapitálu a to ve výši 5 mil. Kč. Reálně proto dojde v pasivech ke změně struktury, kdy z cizích zdrojů (závazek za společníkem) se přesune závazek do vlastního kapitálu (navýšení základního kapitálu). Výpočet cash flow bude vypadat takto: změna vlastního kapitálu +5 mil. („příjem“) a změna závazků za společníky -5 mil. („výdaj“). Jedná se však o účetní operaci, bez dopadu  na reálné CASH FLOW za účlem změny kapitálové struktury (posílení vlastního kapitálu).
 • navýšení základního kapitálu při vzniku pohledávky za upsaný vlastní kapitál - např. společník se rozhodne navýšit základní kapitál o 10 mil. Kč, nicméně tyto zdroje nemá k dispozici v danou chvíli a tudíž proti navýšení základního kapitálu o 10 mil. Kč („příjem“) vznikne v aktivech pohledávka za upsaný vlastní kapitál ve stejné výši („výdaj“). Tato operace bude v dobře nastaveném výkazu cash flow ignorována (program FAF), jelikož reálně dojde k navýšení bilanční sumy o 10 mil. Kč, ale žádné peníze do firmy nepřitečou (vznikne pohledeávka proti navýšení vlastního kapitálu). Pozn: Když je pohledávka splacena peněžním vkladem, dojde k reálnému CASH FLOW příjmu ve výši 10 mil. Kč.
 • změna zásob z titulu jejich přecenění – výrobní, ale i obchodní firmy čelí riziku změnu ceny zásob. Přádelna sleduje vývoj ceny bavlny, obchodník s hutním materiálem sleduje vývoj cen černé a nerez oceli, výrobce výrobků z plastu sleduje cenu granulátu (ropy), výrobce kabelů cenu mědi atp. Pokud má společnost zásoby v dané komoditě například ve výši 50 mil. Kč a  obrátku zásob 60 dnů, tak pokud dojde v určitém měsíci ke změně ceny dané komodity např. o 10%, tak při růstu ceny dojde k zhodnocení zásob o až 5 mil. Kč a naopak k zhodnocení o cca. podobnou výši při růstu ceny. Pokles hodnoty skladu zpravidla firmy řeší tvorbou opravné položky, nárůst zpravidla neřeší, a nebo řeší formou přecenění zásob. K přecenění zásob však může dojít i z důvodu změny oceňovací metody výrobních nákladů při výrobě atp. Vždy se však jedná o nepeněžní operaci, kdy se změní výše aktiv (změna zásob nahoru („příjem“) či dolu („výdaj“) stojí proti mimořádným nákladům/výnosům ve výsledovce, což ovlivní hospodářský výsledek. Tedy významným přeceněním zásob, může firma navýšit vlastní kapitál (přes výsledek hospodaření) a "zestetičnit" tak kapitálovou strukturu, negativem je nárůst ukazatele doby obratu zásob (pokud tato operace bude více účelová, než postavená na reálné potřebě).  Pozn.: Účtování nedokončené výroby má také velmi významný vliv na výkaz CASH FLOW. Firmy, které účtování nedokončené výroby „nevěnují“ přílišnou pozornost během roku, ačkoli neúčtují způsobem B ale A, mohou vykazovat při výpočtu cash flow během roku významné nepřesnosti z hlediska analýzy financování rozpracovanosti.  
 • změna stavu rezerv včetně změny stavu odložené daňové pohledávky a závazku – při tvorbě či rozpouštění rezerv nedochází k reálným výdajům ani příjmům. Například pokud firma vytvoří rezervu na opravu budovy, tak tvorbou rezervy např. ve výši 5 mil. Kč sníží hospodářský výsledek za dané období (poklesne vlastní kapitál v pasivech, jelikož výše hospodářského výsledku ovlivňuje vlastní kapitál) a zároveň dojde k nárůstu cizích zdrojů o 5 mil. Kč vzhledem k růstu rezerv. Tedy dojde ke změně kapitálové struktury, ale k reálnému výdaji CASH FLOW nedojde.
 • atp.

Pozn.: Automatický výpočet cash flow určený pro finanční analýzu poskytuje program finanční analýza firmy.

Další doporučené články:


< Zpět na články o finanční analýze