Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Běžná likvidita

Běžná likvidita (quick/acid test ratio)

Ukazatel běžné likvidity snižuje krátkodobá aktiva o zásoby, tedy o krátkodobé aktivum, které negeneruje peníze v případě, že nedojde k jeho prodeji. Běžná likvidita vyjadřuje, jaká část krátkodobých závazků je krytá pohledávkami a finančním majetkem v případě, že nedojde k prodeji zásob. Z hlediska věřitele platí tak jako u celkové likvidity, že čím větší je tento poměr tím lépe, ačkoli nemusí to platit vždy. Běžná likvidita je oblíbeným ukazatelem likvidity v kreditní analýze. Banky raději financují firmy, kde je běžná likvidita vyšší, jelikož je lépe financovat pohledávky, které představují již realizovaný prodej, než zásoby, které jsou teprve určené k prodeji. V české literatuře je běžná likvidita nazývána také jako likvidita 2. stupně či rychlá likvidita. Pozn: Optimální hodnoty ukazatele běžné likvidity jsou uvedené v programu finanční analýza.

Výpočet ukazatele běžné likvidity = (krátkodobé pohledávky + kr. finanční majetek) / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry + krátkodobé finanční výpomoci)

< Zpět na články o finanční analýze