Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Finanční analýza v praxi - ANALÝZA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

ÚVOD DO ANALÝZY ANALÝZA VÝSLEDOVKY ANALÝZA
AKTIV
ANALÝZA
PASIV
ANALÝZA
CASH FLOW

Analýza výsledovky

Výsledovka neboli výkaz zisku a ztráty je přehledný výkaz, který nám říká, jak v daném období vznikl zisk, nebo ztráta. Výsledovka představuje přehled výnosů a nákladů firmy. Výnosem jsou výkony firmy za dané období vyjádřené v peněžních prostředcích, tedy například prodej zásob, prodej vlastních výrobků, úrokový výnos z depozitního vkladu, výnos z rozpuštění opravných položek k pohledávkám, výnos z prodeje majetku atp. Náklady jsou spotřeba v peněžním vyjádření, které firma vynaložila v daném účetním období, jako např. náklady na prodané zboží, mzdové náklady, náklady na pronájem, energie, pojištění, reklamu atp. Finanční analýza výsledovky hodnotí trend tržeb, vývoj ukazatelů rentability a prostřednictvím horizontální a vertikální analýzy změny hlavních položek nákladů a výnosů (např. změna tržeb je způsobená…, mzdové náklady vzrostly z důvodu….). Výsledek hospodaření ve výsledovce je zobrazen také v pasivech jako součást vlastního kapitálu firmy. Níže jsou uvedeny vybrané úvahy k finanční analýze výsledovky:

 

HODNOCENÍ TRENDU TRŽEB

 • Hodnocení trendu tržeb. U obchodních společností se hodnotí trend tržeb za prodej zboží. U výrobních společností a společností poskytujících služby se hodnotí trend tržeb za prodej výrobků a služeb. Pozn.:  Nezaměňovat při finanční analýze výsledovky trend tržeb s trendem výkonů, jelikož výkony obsahují i aktivaci a změnu stavu, což nejsou tržby (nejedná se o prodej)!. Vždy je nutné vyhodnotit příčinu změny tržeb: ukončení spolupráce s významným odběratelem, pokles poptávky z důvodu…, negativní vývoj oboru, na který je firma navázaná, kurzové riziko (zejména exportní a importní firmy), změna ceny zboží v důsledku změn ceny vstupů atp. Pozn.: Níže je příklad grafické analýzy výsledovky, respektive vývoje tržeb za prodej zboží, tržeb za prodej výrobků a služeb a celkových tržeb. První graf znázorňuje celkový trend a druhý velikost změny.

Analýza výsledovky - hodnocení trendu tržeb

 • Obecně je růst tržeb hodnocen jako pozitivní a pokles jako negativní faktor ve vývoji firmy. Velikost tržeb vypovídá o podílu společnosti na trhu. Růst tržeb je zpravidla doprovázen vyšší rentabilitou, silnější likviditou a lepší vyjednávací pozicí s dodavateli. Ano jsou zde rizika, že firma nabere také nerentabilní či neplatící zákazníky, dopustí se chybných nákupů zásob, zainvestuje do strojů, které při poklesu tržeb nebudou využívány atp., ale to jsou rizika, která souvisejí s řízením společnosti. V zásadě platí, že růst tržeb je pro finanční zdraví firmy pozitivní: dodavatelé chtějí na růstu firmy participovat – zlepšení dodavatelských podmínek, banky chtějí využít příležitost (omezeně u nově založených společností, kde je riziko defaultu vysoké) a rostoucím firmám se zpravidla zlepší přístup k financování. Při růstu tržeb zpravidla roste absolutní rentabilita a často i marže v důsledku bodu zvratu, nicméně při agresivní obchodní politice může rentabilita reálně i poklesnout (získání trhu za cenu nižších marží). Při růstu tržeb rostou i fixní náklady a rizika spojená s možným znehodnocením pohledávek z obchodního styku a zásob, což se může negativně projevit při poklesu tržeb. Výrazný pokles tržeb pak je u většiny firem doprovázen poklesem rentability (bod zvratu), často ztrátovostí, než se fixní náklady uzpůsobí novým podmínkám a oslabením likvidity v důsledku financování méně obrátkových zásob či znehodnocených pohledávek. Výraznější pokles tržeb u společností se záporným pracovním kapitálem, nebo znehodnocenými oběžnými aktivy se pak okamžitě přenáší do prodlužování splatností závazků z obchodního styku. Na pokles tržeb, zpravidla v kombinaci se ztrátovým hospodařením a omezenými vyhlídkami, pak mohou negativně reagovat banky snižováním financování, což může dále oslabit finanční stabilitu firmy atd.

 

HODNOCENÍ OBCHODNÍ MARŽE

 • Trend obchodní marže hodnotíme u čistě obchodních společností, nebo společností, kde obchodní činnost je ve významné výši z hlediska podílu na tržbách či rentabilitě. Obchodní marže (např. 5 mil. Kč) je rozdíl mezi tržbami za zboží (100 mil. Kč)  a náklady na pořízení zboží, včetně dopravy, cla atd. (95 mil. Kč). Tato položka je zřetelná ve výsledovce. Ukazatel obchodní marže se snadno vypočítá z výsledovky následovně:  ukazatel obchodní marže = obchodní marže/tržby za prodej zboží. Vždy je nutné zhodnotit a zdůvodnit trend obchodní marže. Důvody změny obchodní marže jsou nejčastěji silné konkurenční prostředí (tlak na pokles marže), vyjednávací pozice u odběratelů  (je rozdíl zdali firma dodává do obchodních řetězců či padesáti drobným zákazníkům), změna v důsledku změny poptávky, změna nákupních cen (změna dodavatele, objemové bonusy aj.), platební podmínky (např. skonta za platbu předem), změna obchodní marže v důsledku vývoje kurzu (importéři a exportéři) atp. 

 

HODNOCENÍ TRENDU PŘIDANÉ HODNOTY

 • Ukazatel marže přidané hodnoty se vypočítá z výsledovky: ukazatel marže přidané hodnoty = přidaná hodnota / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej výrobků a služeb).
 • Ukazatel marže přidané hodnoty je velmi důležitým ukazatelem vývoje rentability firmy, doslova pilířem finanční analýzy výsledovky, na který má vliv velké množství faktorů:  vývoj obchodní marže, změna nákupních cen materiálu a energií (především u výrobních společností) a pohonných hmot (zejména u dopravců), změna cen výrobků či služeb z důvodu konkurence, odběratelských vztahů atp.
 • Zreálnění výpočtu marže přidané hodnoty. Pokud určitou nákladovou položku firma účtuje v jednom účetním období do nákladů na služby a v druhém například do ostatních provozních nákladů, tak jednou je tato položka součástí výpočtu marže přidané hodnoty a jednou není. Pro zreálnění trendu ukazatele je třeba upravit výkazy, aby účtování bylo jednotné, tedy pokud se jedná o významnou položku. Toto se týká i nekonzistentního účtování tržeb (jednou firma účtuje tržby za prodej materiálu do tržeb za prodej výrobků a služeb a jindy jako prodej materiálu atp.).
 • Analýza samotné přidané hodnoty (položka z výsledovky, čitatel výpočtu marže přidaná hodnota). Přidaná hodnota musí být dostatečná především ke krytí mzdových nákladů a druhotně k dalším nákladovým položkám výsledovky (odpisy, finanční náklady aj.), aby firma vykázala zisk. Pozn.: Užitečný je ukazatel krytí mzdových nákladů z přidané hodnoty, který se vypočítá jednoduše z výsledovky: přidaná hodnota - mzdové náklady. Tento ukazatel je dobré sledovat v trendu.
 • Níže je ukázka grafického hodnocení vývoje obchodní marže a marže přidané hodnoty. Toto podání je vhodné pro hodnocení individuálního vývoje těchto ukazatelů.

výsledovka, vývoj obchodní marže a marže přidané hodnoty

 • Níže je ukázka grafického hodnocení vývoje obchodní marže a marže přidané hodnoty v porovnání s vývojem tržeb za prodej zboží (obchodní marže) a celkových tržeb (marže přidané hodnoty). Konkrétně je v příkladu zřetelný negativní dopad klesajících tržeb na vývoj marže přidané hodnoty.

Analýza výsledovky - obchodní marže, marže přidané hodnoty a vývoj tržeb

 

TREND VÝZNAMNÝCH NÁKLADŮ

 • Trend významných nákladů výsledovky porovnáváme s trendem celkových tržeb, tedy tržeb za prodej zboží + tržeb za prodej výrobků a služeb. Nejčastěji se při finanční analýze nákladů porovnává trend nákladů na materiál a energie, nákladů na služby, mzdových nákladů a finančních nákladů s trendem celkových tržeb. Pokud se jedná o obchodně-výrobní společnost, jsou dvě možnosti, buď se trend vybraných nákladů porovná s celkovými tržbami, tedy tržbami za prodej zboží a tržbami za prodej výrobků a služeb, anebo se trend nákladů porovná pouze s jedněmi z nich, pokud takové porovnání má význam (například srovnání vývoje nákladů na materiál a energie u výrobně-obchodní společnosti s trendem celkových tržeb asi není příliš šťastný. Náklady na materiál a energie by měly být v tomto případě srovnávány především s trendem tržeb za prodej výrobků a služeb, ke kterým v tomto případě zejména náleží). Pozn: Níže je příklad vývoje osobních nákladů v porovnání s vývojem tržeb a přidanou hodnotou.

Analýza výsledovky - mzdové náklady

 • Trend hospodářského výsledku je častokrát spíše reprezentativní záležitost, podobně jako publikování EBITDA velkých korporátních firem než reálný odraz dosahované rentability firmy. Níže jsou příklady používaných úprav hospodářského výsledku využívaných při finanční analýze rentability pro hodnocení trendu absolutní výše výsledku hospodaření:
  • Hospodářský výsledek + odpisy: nejjednodušší varianta používaná v malých firmách. Pokud firma neúčtuje o dalších nepeněžních a mimořádných operacích, může být tento výpočet k sledování rentability z provozní činnosti dostatečný. Zpravidla každá firma, ale čas od času tvoří či rozpouští opravené položky či účtuje o rezervách, nebo prodává majetek, a pro tyto okamžiky výše uvedený výpočet nestačí.
  • Hospodářský výsledek upravený o všechny nepeněžní operace, tedy opravné položky, rezervy, odloženou daň, odpisy. Tato metoda však postrádá úpravu o mimořádné položky (prodej majetku, mimořádný HV) za účelem dosažení zisku pouze z každodenní provozní činnosti. Proto vznikl výpočet provozního CASH FLOW.
  • PROVOZNÍ CASH FLOW - Hospodářský výsledek upravený o nepeněžní operace (viz. výše) a dále o mimořádné peněžní operace (zisk/ztráta z prodeje majetku, materiálu či CP) a výsledek hospodaření z mimořádné činnosti. PROVOZNÍ CASH FLOW je výsledek hospodaření čistě z provozní činnosti. Trend provozního CASH FLOW slouží jak k hodnocení rentability hlavní činnosti firmy, tak jako vodítko pro nastavení splátek dlouhodobých úvěrů, financování investic či financování provozu.   Podrobnější informace, včetně přesného výpočtu ukazatele provozního CASH FLOW naleznete v kapitole analýza rentability, v části provozní CASH FLOW firmy. Pozn.: V ukázce níže je analýzy výsledku hospodaření a to formou srovnání hospodářského výsledku a provozního CASH FLOW.

Analýza výsledovky - výsledek hospodaření

 

JDI NA ČLÁNEK

ÚVOD DO ANALÝZY   ANALÝZA VÝSLEDOVKY   ANALÝZA
AKTIV
ANALÝZA
PASIV
ANALÝZA
CASH FLOW

 

Další doporučené články: