Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Doba obratu (splatnosti) závazků

Ukazatel doby obratu závazků z obchodního styku

Ukazatel doby obratu závazků měří rychlost/dobu s jakou společnost průměrně hradí své závazky z osobního styku. Tento ukazatel poskytuje věřiteli informaci o předpokládané platební morálce odběratele vyplývající z finančních výkazů. Průměrná doba splatnosti závazků zpravidla odráží likvidní situaci firmy a závisí na těchto faktorech:

Pokud má společnost dlouhou dobu obratu závazků z obchodního styku, tento stav zpravidla signalizuje problémy v likviditě. Kdo je lepší odběratel z hlediska řízení cash flow a dodavatelského rizika, společnost která uhradí pohledávku za dva měsíce (splatnost závazků 60 dnů) či čtyři měsíce (splatnost závazků 120 dnů)? Ukazatel doby obratu závazků z obchodního styku je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů pro věřitele. Je to zrcadlo řízení provozního financování firmy. Dokonce bez znalosti sofistikovaných ratingových nástrojů, pokud seřadíte vaše odběratele jen podle ukazatele doby obratu závazků, s vysokou pravděpodobností tímto seřazením vyjádříte i likvidní situaci těchto firem.

Bohužel však finanční analýza účetních výkazů a finanční řízení nejsou o pravděpodobnosti a proto vedle doby obratu závazků je nutné analyzovat i další kritéria. Ostatně ani opticky relativně nízká hodnota ukazatele doby splatnosti závazků jako např. 60 dnů nemusí znamenat, že vám odběratel zaplatí za 60 dnů. Odběratel může platit polovině jeho dodavatelům v hotovosti (skonta, nákup ze zahraniční aj) a tudíž reálná platební morálka té druhé polovině musí být cca. dvojnásobná než vykazuje ukazatel splatnosti závazků. Pro posouzení platební morálky odběratele je vždy dobré porovnat reálnou platební morálku odběratele (průměrná úhrada od vystavení faktury) s ukazatelem doby splatnosti závazků vypočteného z účetních výkazů. Ostatně pro přesnější informaci je dobré ještě vedle ukazatele doby splatnosti závazků z OS vypočítat i ukazatel doby všech krátkodobých závazků. V případě, že je hodnota doby splatnosti všech krátk. závazků výrazně odlišná od doby splatnosti závazků z OS, pokuste se zodpovědět proč, a zda-li tato skutečnost nepřináší zvýšené riziko.

VÝPOČET DOBY OBRATU (SPLATNOSTI) ZÁVAZKŮ Z OBCHODNÍHO STYKU

Výpočet doby obratu závazků z obchodního styku (dny) = ((závazky z obchodního styku + krátkodobé dohadné položky pasivní) * počet dnů v období)) / (náklady na prodané zboží + výkonová spotřeba)

Při vlastním výpočtu doby obratu závazků z obchodního styku je dobré odečíst od nákladů na prodané zboží a výkonové spotřeby takové náklady, které byly uhrazeny v hotovosti, tedy pokud tvoří významnou výši. Současně bychom výpočet měli upravit o takové závazky, které nemají krátkodobý charakter, nicméně jsou účtovány do závazků z OS (například dlouhodobý závazek za společníkem účtovaný do krátkodobých závazků z OS aj.).

Další doporučené články:

 

< Zpět na články o finanční analýze