Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Provozní cyklus (conversion cycle)

Provozní cyklus - k čemu je dobré ho znát?

Provozní cyklus nás informuje o průměrné době, za kterou firma přemění zboží/výrobky či služby do hotovosti. Ukazatel vyjadřuje, kolik dnů je třeba k prodeji zásob a následně, kolik dnů je třeba k inkasu pohledávek. Zjednodušeně lze říci, že provozní cyklus znamená dobu potřebnou na přeměnu krátkodobých aktiv do hotovosti, nebo také, že potřeba krátkodobého financování je vyjádřena v délce provozního cyklu. V kontextu řízení Cash Flow firmy platí, že čím je délka provozního cyklu delší, tím více zdrojů k financování krátkodobých aktiv je potřeba, a tím je zpravidla financování nákladnější a naopak.

Provozní cyklus obchodní společnosti:
zásoby (od pořízení do prodeje) - pohledávka (od vystavení faktury do inkasa) - hotovost

Provozní cyklus poskytovatele služeb:
služba (od financování služby do vystavení faktury) - pohledávka (od vystavení faktury po inkaso) - hotovost

Provozní cyklus výrobní společnosti:
materiál (od nákupu materiálu po vložení do výroby) - nedokončená výroba (výrobní proces) - výrobek (od dokončení výrobku po fakturaci) - pohledávka (od vystavení faktury po inkaso pohledávky) - hotovost

VZOREC: provozní cyklus = doba obratu zásob + doba inkasa pohledávek

Příklad: Doba obratu zásob činí 50 dnů + doba inkasa pohledávek 60 dnů = provozní cyklus 110 dnů. Pokud má firma celkovou likviditu 100% a krátkodobé cizí zdroje tvoří jen závazky z OS, pak společnost platí své závazky ve výši provozního cyklu, tedy kolem 110 dnů.

Pozn: Výpočet provozního cyklu včetně grafického vyjádření vazeb je přehledně zobrazen v programu finanční analýza.

 

Další doporučené články:

 

< Zpět na články o finanční analýze