Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Finanční zadluženost

Finanční zadluženost (financial debt ratio)

vzorec: (bankovní úvěry a výpomoci + vydané dluhopisy) / aktiva


Ukazatel finanční zadluženosti vyjadřuje podíl bankovního financování vč. financování formou vydaných dluhopisů na financování aktiv. Čím vyšší je podíl bankovních úvěrů a výpomocí na financování firmy, tím závislejší je firma na této formě financování a tím důležitější je znát strukturu a podmínky tohoto financování (splatnosti, kovenanty atp.) pro finanční řízení firmy. Banka jako věřitel vnímá negativně vysokou finanční zadluženost a to nejen u firem s nízkou bonitou. Zpravidla by finanční zadluženost neměla být vyšší než je podíl VK na financování firmy, nicméně toto pravidlo plní reálně jen málo firem, proto tak jako u jiných ukazatelů se musí i tento ukazatel hodnotit v kontextu dalších výstupů finanční analýzy. Tyto výstupy profesionálně shrnuje program FAF.

Pozn: Ukazatel finanční zadluženosti má slabinu v tom, že vykazuje pouze podíl na financování firmy bez informace o výši financování z vlastního kapitálu, proto lze tento ukazatel doplnit ukazatelem podílu finanční zadluženosti na VK, kdy je vzorec shodný s ukazatelem finanční zadluženosti jen místo aktiv se použije upravený vlastní kapitál.


< Zpět na články o finanční analýze