Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Podíl vlastního kapitálu na financování aktiv

Podíl vlastního kapitálu na financování aktiv (Equity Ratio)

výpočet: upravený vlastní kapitál / aktiva

Podíl upraveného vlastního kapitálu měří výši celkových aktiv, která je financovaná majiteli (ve smyslu vlastního kapitálu) a nikoliv věřiteli. Ukazatel tak vyjadřuje ochotu/schopnost majitelů se podílet na financování aktiv firmy. Čím je tato hodnota vyšší, zpravidla tím nižší riziko pro věřitele a naopak. Nicméně pro přesné finanční řízení firmy je, kromě úpravy vlastního kapitálu o vybraná aktiva (viz. úprava vlastního kapitálu), vhodné do výpočtu ukazatele zahrnout také nesplacené leasingové závazky a to prostým navýšením aktiv o tyto závazky, případně i factoringové financování, pokud je účetně o toto financování snižováno saldo krátkodobých pohledávek, čímž se podíl vlastního kapitálu na financování aktiv sníží a tím i zreální. Výhodou nižší výše vlastního kapitálu je zpravidla nižší cena cizích zdrojů, než je cena vlastního kapitálu, nicméně pokud je firma vysoce zadlužená a její finanční stabilita narušená, věřitelé zvyšují cenu svých zdrojů (v horším případě snižují svou angažovanost) a pozitivní efekt úspory při financování z cizích zdrojů je pryč. Zda-li je či není finanční stabilita firmy narušená zjistíte zhodnocením finančního zdraví firmy, které nabízí program finanční analýza firmy.

Pozn: převrácený ukazatel podílu VK na financování aktiv je ukazatel podílu cizích zdrojů na financování aktiv (vzorec: cizí zdroje / aktiva).

< Zpět na články o finanční analýze