Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Doba obratu (splatnosti) pohledávek

K čemu je ukazatel doby obratu pohledávek?

Ukazatel doby obratu pohledávek z obchodního styku měří rychlost/dobu s jakou společnost zinkasuje v průměru své pohledávky od odběratelů. Čím je tento ukazatel nižší (například doba obratu 30 dnů), tím méně zdrojů k financování pohledávek firma potřebuje a naopak ( např. doba obratu 150 dnů). Ostatně průměrná doba splatnosti pohledávek neznamená nic jiného než průměrnou dobu po kterou firma financuje, zpravidla bezúročně, své odběratele. Ukazatel je dobré analyzovat v trendu. Rozhodnutí o délce splatnosti a toleranci inkasa po lhůtě splatnosti však zpravidla vychází z obchodních vztahů s odběrateli, řízení dodavatelského rizika a oboru podnikání. Vysoký ukazatel doby obratu pohledávek může odrážet dlouhé splatnosti pohledávek, nicméně zpravidla vyjadřuje problematické portfolio odběratelů se špatnou platební morálkou či vysoký podíl nedobytných pohledávek.

Ukazatel doby obratu pohledávek může být zkreslen např. sezónní fakturací, chybným účtováním pohledávek z OS např. do jiných kr. pohledávek, vysokým podílem prodejů v hotovosti (viz. níže) či ponížením pohledávek o factoringové financování. Pokud chcete znát reálnou dobu splatnosti likvidních pohledávek, odečtěte při výpočtu ze salda nedobytné pohledávky. Pozn: Optimální hodnoty ukazatele doby inkasa pohledávek včetně zhodnocení platební morálky jsou uvedené v programu FAF.

VÝPOČET DOBY OBRATU POHLEDÁVEK Z OBCHODNÍHO STYKU

Výpočet doby obratu (splatnosti) pohledávek z obchodního styku (dny) = ((krátkodobé pohledávky z obch. styku + krátkodobé dohadné položky aktivní) * počet dnů v období) / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej výrobků a služeb)

Pro zpřesnění výpočtu ukazatele je dobré znát:

  • Podíl tržeb v hotovosti na celkových tržbách za zboží, výrobky a služby. Důvodem je, že jednou z položek při výpočtu doby splatnosti pohledávek z obchodního styku jsou celkové tržby. Nicméně výpočet předpokládá, že většina těchto tržeb je na fakturu s odloženou splatností (vzniká pohledávka). Čím má firma větší podíl tržeb v hotovosti, tím více je ukazatel doby splatnosti pohledávek zkreslený (hodnota je lepší než je realita). Např: Při zohlednění tržeb v hotovosti ve výši 50% celkových tržeb bude výpočet ukazatele doby splatnosti pohledávek dvojnásobný oproti standardnímu výpočtu, ve kterém se prodej v hotovosti nezohlední. S tímto zkreslením se setkáte především u hodnocení doby splatnosti pohledávek firem zabývajících se malo/velkoobchodem.
  • Výši krátkodobých pohledávek z OS, které jsou svým charakterem dlouhodobé či nedobytné – Nedobytné pohledávky nadhodnocují reálnou dobu inkasa pohledávek z obchodního styku. Pozn: Zjednodušeně je vznik nedobytných pohledávek cenou za obchod na fakturu. Firmy zpravidla odhadují roční výši problematických pohledávek jako procento z celkových tržeb (či tržeb na obchodní úvěr) a nebo jako absolutní výši pohledávek více jak např. 180 dnů po splatnosti.

Výše uvedená zpřesnění výpočtu ukazatele doby obratu pohledávek zreální výstupy finanční analýzy účetních výkazů. Nicméně je potřeba vnímat i pohled věřitelů, kteří zpravidla takovéto úpravy neprovádějí. Pokud věřitelé (především banky) znají výši nedobytných pohledávek, zpravidla sníží o tyto pohledávky výši pohledávek ve výpočtu ukazatele celkové/běžné likvidity a v závislosti na dodatečných informacích případně o tuto výši sníží i výši vlastního kapitálu, jelikož nedobytné pohledávky by měly být plně zoprávkovány.

 

Další doporučené články:

 

< Zpět na články o finanční analýze