Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 SWOT analýza firmy

SWOT analýza firmy

SWOT analýza, tedy analýza silných a slabých stránek firmy a analýza příležitostí a hrozeb firmy vám pomůže jednoduše a zároveň přehledně zhodnotit výkonnost a perspektivu firmy. Zkratka SWOT je složená z prvních písmen slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). SWOT analýza firmy zjednodušeně vychází z předpokladu, že firma dosáhne strategického úspěchu rozvíjením silných stránek a příležitostí a minimalizací slabých stránek a hrozeb. SWOT analýza je velmi užitečný nástroj pro finanční řízení a plánování a je důležitým doplňkem finanční analýzy. Přičemž analýza silných a slabých stránek podniku se zaměřuje na interní prostředí firmy a analýza příležitostí a hrozeb podniku se zaměřuje na externí prostředí firmy.

 • Do interního zkoumání např. patří: firemní kultura, značka a struktura; kvalita zaměstnanců, zkušenost, efektivita a kapacita činnosti; financování, podíl na trhu, ochranné známky aj.
 • Do externího zkoumání např. patří: trendy na trhu, konkurence, dodavatelé a odběratelé, spotřebitelské chování, technologický vývoj, ekonomické a politické prostředí daného státu. Může se stát, že některé faktory budou v kontextu okolností patřit do více kategorií – SWOT analýza podniku je subjektivní nástroj, jak ho využijete záleží na vás.

SWOT analýza - základní výstupy:

 • Maximální využití příležitostí a silných stránek pro rozvoj firmy
 • Identifikace slabých stránek podniku a hledání řešení jejich minimalizaci či odstranění
 • Vytvoření ochranných opatření proti hrozbám a to např.: dobrou firemní kulturou (loajální zaměstnanci) a kvalitním vzděláváním zaměstnanců, budováním dobrých vztahů s dodavateli/odběrateli, pojištěním rizik, prověřením smluvní dokumentace s odběrateli/dodavateli/zaměstnanci.; vytvořením realistického plánu v případě krizového vývoje; ochrana duševního vlastnictví, zajištění financování dlouhodobými zdroji s možností předčasného splacení a fixací úroku atp.

SWOT analýza silných stránek podniku (cílem je využít silné stránky - získání výhody)

 • Dobré výsledky hospodaření podniku : rostoucí trend tržeb a rentability, dobrá kapitálová struktura, dobrá likvidita, dobrý rating – bezproblémový přístup k bankovnímu financování, nízký podíl problematických pohledávek či znehodnocených zásob, diverzifikované portfolio odběratelů/dodavatelů...
 • Specifika činnosti podniku: moderní nízkonákladová výroba, výhodná pozice firmy, dobrá distribuční síť, výhodné postavení vůči odběratelům/dodavatelům, konkurenční výhody, dostatečná kapacita ...
 • Management a zaměstnanci podniku: kvalitní management a zaměstnanci, dobře nastavené motivační programy, bezproblémové získávání nových zaměstnanců ...
 • Marketing podniku: dobré postavení na trhu, vnímání značky a produktu/služby, kmen zákazníků, efektivní investice do vývoje výrobků, dobrý obchodní team (diverzifikovaný – riziko odchodu klíčového obchodníka..), patenty...

SWOT analýza slabých stránek podniku (cílem je identifikovat slabé stránky - eliminovat)

 • Špatné výsledky hospodaření podniku: nejsou peníze na investice, napjaté vztahy s dodavateli (pozdní platby), banky nechtějí poskytnout další úvěr (nízká bonita, není co nabídnout jako zajištění, není perspektiva), špatné řízení pohledávek a zásob – vázání cash flow – problémy v likviditě...
 • Specifika činnosti podniku: neefektivní výroba, provoz či využívání aktiv; špatné umístění firmy, zastaralé neefektivní výrobní postupy, výrobní zařízení, vysoká energetické a mzdová náročnost oproti konkurenci; nedostatečná výrobní kapacita, poruchy ve výrobě...
 • Špatné řízení podniku a neefektivní výkony zaměstnanců: vysoká fluktuace zaměstnanců, nezkušenost, nedostatečný školící a vzdělávací proces, řízení firmy koncentrováno...
 • Slabý marketing podniku: nízká diverzifikace výrobků či služeb ve srovnání s konkurencí, nekvalitní výrobky/zboží/služby, pošramocená pověst, prodej zastaralých produktů/služeb; pasivní přístup k zákazníkovi, malá diverzifikace odběratelů, slabá značka, omezený přístup k distribučním kanálům...

SWOT analýza příležitostí pro rozvoj firmy (cílem je využít maximálně příležitostí)

 • Vztahy s firmami a FO, které ovlivňují chod firmy: otevření trhu či zlepšení postavení pro získání nových zákazníků; nárůst prodejů současným zákazníkům; využití problémů konkurence (likvidní, výrobní, omezení financování aj.); rozvoj dalších prodejních kanálů (prodej přes internet); zlepšení logistiky; outsourcing méně důležitých aktivit; získání klíčových zaměstnanců konkurence; přístup k financování, sloučení, splynutí či strategické partnerství s jinou firmou,
 • Změny v podnikatelském prostředí: politický, legislativní a kontrolní mechanismy (daně, cla, omezení, podpory, EU fondy), obecné ekonomické trendy (vývoj úrokové sazby aj.)
 • Trendy ve společnosti (demografické změny, změna konzumního chování spotřebitele), vznik nové technologie (nové výrobní postupy, materiály, softwarové řešení aj.), prodej přes internet, orientace na nového zákazníka (změna segmentace trhu),

SWOT analýza hrozeb firmy (cílem je hrozby identifikovat, sledovat a eliminovat)

 • Vztahy s firmami a FO, které ovlivňují chod firmy: ztráta významného zákazníka či dodavatele, posílení konkurence (získání nové technologie – zastarání technologie naší, vstup levnějších náhražek na trh), vstup nového konkurenta na trh, cenové války s konkurencí, silná pozice konkurence v distribučních kanálech, slepá důvěra v klíčového distributora našich výrobků, navyšování cen od dodavatelů, odchod klíčových zaměstnanců, redukce financování bank, dodavatelských limitů od odběratelů, redukování pojistných limitů pojišťovnou (na Vaši společnosti či vaše odběratele), ukončení nájemní smlouvy bez možnosti obnovy, případně extrémní nárůst nájemného, jednání (formální, neformální) v neprospěch naší společnosti (insolvenční návrh, žaloba aj.), nedostatečná ochrana duševního vlastnictví...
 • Změny v podnikatelském prostředí: politické, legislativní a kontrolní mechanismy (ekologie, daně, zrušení podpory státu pro..aj.), politická stabilita, vývoj nezaměstnanosti (regionální vlivy), obecné ekonomické trendy (vývoj úrokové sazby aj.)...
 • Společenské trendy (demografické změny, postoj k zahraničním produktům a službám (jazyk), změna konzumního chování spotřebitele – odklon od výrobků), vznik nové technologie (nové levnější výrobní postupy, technologie umožňující vyšší míru inovace, změna distribučních kanálů vzhledem k využití nové technologie, změna zákaznického servisu, změna materiálu, nové softwarové řešení aj.), pokles spotřeby,...

SWOT analýza je subjektivní. Proto dobrá SWOT analýza nejprve důkladně analyzuje negativní a až následně pozitivní aspekty podnikání. SWOT analýza podniku je jednoduchá, konkrétní, postavená především na faktech, nikoli pocitech a rozlišuje striktně mezi stavem kde je firma nyní a kde by firma mohla být.


Pozn: Pokud chcete analyzovat výhradně konkurenční prostředí firmy za účelem definování obchodní strategie, můžete využít tzv. porterův pětifaktorový model, který hodnotí konkurenceschopnost firmy v pěti oblastech: riziko vstupu nového konkurenta na trh; rivalitu mezi stávajícími konkurenty; vyjednávací sílu odběratelů, vyjednávací sílu dodavatelů a hrozbu nahrazení našich produktů/služeb jinými (hrozba substitučních výrobků).


< Zpět na články o finanční analýze