Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Likvidita

Likvidita je schopnost firmy přeměnit majetek na peníze, z kterých je možné uhradit závazky. Likvidita (krátkodobá) znamená především schopnost firmy prodat zásoby, zinkasovat pohledávky z obchodního styku a ostatní krátkodobé pohledávky a případně mít dostatečnou hotovost na bankovních účtech v okamžiku, kdy máte uhradit vaše krátkodobé závazky. Společnost je likvidní pokud má peníze na včasnou úhradu svých krátkodobých závazků – nedochází k prodlením v platbách věřitelům. Příliš vysoká likvidita je zpravidla doprovázena vysokým vlastním kapitálem a je často spojována s konzervativním přístupem. Naopak příliš nízká likvidita využívá k financování cizí zdroje.

Analýza likvidity

Likvidita, respektive analýza likvidity je významnou částí finanční analýzy. Pokud máte dostatek peněz na úhradu vašich závazků, je otázkou, zda-li byste část provozních prostředků nemohl využít jinak a efektivněji. Pokud nemáte dostatek peněz na úhradu vašich závazků, je dobré znát všechny možnosti jak tuto situaci změnit. Oslabená likvidita chybným řízením provozního financování zvyšuje zranitelnost firmy – nemůžete-li něco ovlivnit ačkoli byste chtěli, snižuje se míra nezávislosti vašeho rozhodování. Proto, pokud se financujete z krátkodobých závazků, potřebujete tento proces řídit, nikoli se ho jen účastnit. Například potřebujete znát co se stane, když prodloužíte splatnost fakturace významnému odběrateli o 30 dnů, když navýšíte skladové zásoby o třetinu, když vám vzrostou tržby o 20%, nebo když budete financovat investiční činnost, výplatu podílu na zisku, půjčku společníkovi atp. z provozních zdrojů (podrobně viz. co když analýza likvidity). Likvidita vaší společnosti je hodnocena také finančními institucemi, pojišťovnami kreditního rizika či přímo vašimi dodavateli a to jak skrze finanční výkazy, tak přes platební morálku. Analýza likvidity vám pomůže také ohodnotit očekávané platební možnosti vašich odběratelů. Pozn: Analýzu a modelování likvidity umožňuje program FAF.

Likvidita: jaké položky aktiv a pasiv se využívají při analýze likvidity?

  • Krátkodobá aktiva: krátkodobé pohledávky, zásoby, finanční majetek
  • Krátkodobá pasiva: krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci
  • Výsledovka: tržby za prodej zboží, tržby za prodej výrobků a služeb, náklady za prodané zboží; výkonová spotřeba

Jak se zjišťuje likvidita společnosti?

Likvidita se zjišťuje pomocí finančních ukazatelů:

Pozn: za účelem komplexní analýzy likvidity je dobré znát minulé i předpokládané budoucí cash flow. Pro potřeby finanční analýzy a finančního řízení firmy je k dispozici automaticky počítané cash flow v programu finanční analýza firmy.

< Zpět na články o finanční analýze