Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADL®ENOS«
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Ukazatele krytí dluhů

Ukazatele krytí dluhů - doba splatnosti dluhu a krytí úroků

Ukazatele krytí dluhů používají především banky jako jeden z nástrojů finační analýzy výkazů jak zjistit schopnost firmy splácet své úvěry.

 • doba splatnosti finančního dluhu v letech (financial debt coverage ratio)
  výpočet: (bankovní úvěry a výpomoci + vydané dluhopisy) / provozní CASH FLOW
  Ukazatel nám říká za jak dlouho může firma splatit všechny své úvěry a vydané dluhopisy z provozního CF. Tento ukazatel lze upravit jen na výpočet počtu let nutných na splacení dlouhodobých úvěrů z provozního CF (long-term debt coverage ratio).
 • doba splatnosti celkového dluhu v letech (debt service coverage ratio)
  výpočet: cizí zdroje / provozní CASH FLOW
  Ukazatel nám říká za jak dlouho může firma splatit všechny své cizí zdroje z provozního CF.
 • krytí úroků z provozního cash flow (times interest earned ratio)
  výpočet: (provozní CASH FLOW + nákladové úroky) / nákladové úroky
  Ukazatel měří schopnost firmy hradit úroky z provozního CF. Jedná se o hojně využívaný ukazatel měření schopnosti firem hradit své závazky. Obecně se za negativní hodnotu považuje 2,5 násobek a nižší hodnota.

Pozn: Pokud nechcete sami počítat provozní cash flow, doporučuji program finanční analýza, který to vypočítá za vás. V případě, že nahradíte výpočet hospodářským výsledkem, EBIT či EBITDA může být výpočet zkreslený - viz. článek EBITDA a úprava výsledku hospodaření.


< Zpět na články o finanční analýze