Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 EBITDA a provozní CASH FLOW

EBITDA - výpočet


Ukazatel EBITDA je vhodný k mezinárodnímu srovnání rentability firem (oborů), jelikož vylučuje daňové a úrokové zatížení a současně zohledňuje zpravidla hlavní nepeněžní náklad, odpisy. Název EBITDA vychází z anglické definice výpočtu "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization". EBITDA se vypočítá jako zisk před úroky a zdaněním (tzv. EBIT) plus odpisy. Výpočet EBITDA není nikde závazně definován, tedy pokud někde narazíte na tento ukazatel, raději si ověřte způsob jeho výpočtu:

Výpočet EBITDA dle českých účetních standardů = výsledek hospodaření před zdaněním + odpisy + nákladové úroky.

V praxi si však firmy tento ukazatel upravují dle svých potřeb, například jednoduše jako výpočet EBITDA = provozní výsledek hospodaření + odpisy + změna stavu rezerv a opravných položek. Takto upravená EBITDA vyloučí z výpočtu daň z příjmů a finanční a mimořádné výnosy a náklady. Dále ve výpočtu zohlední zpravidla hlavní nefinanční položky výsledovky, odpisy a změnu stavu rezerv a opravných položek.

EBITDA je pro posouzení rentability společnosti zpravidla přesnější než výsledek hospodaření, ale i tak má významné nedostatky, pro které nedoporučuji ukazatel používat při standardní finanční analýze firmy. Otázkou zůstává, zdali se EBITDA stala populární pro její užitečnost při porovnání rentability firem. Anebo proto, že je vypočtená hodnota EBITDA vždy významně větší než hodnota hospodářského výsledku a lépe se firmám (managementu firem) prezentuje. Ať již je pravda jakákoli, EBITDA je v současnosti jeden z nejpopulárnějších ukazatelů při analýze rentability firmy, a proto pokud s EBITDOU budete pracovat, měli byste znát níže uvedené nedostatky:

  • EBITDA nebere v úvahu platbu úroků a daní, tedy výdaje, které mají významný vliv na CASH FLOW
  • EBITDA upravuje výsledek hospodaření o nepeněžní operace (odpisy) a tím ho částečně zreálňuje, nicméně tyto nepeněžní operace nezahrnuje všechny. EBITDA nezohledňuje účtování o změně rezerv, odložených daní a opravených položek. Tyto nepeněžní operace mají často velmi významný vliv na prezentovanou rentabilitu firmy.
  • EBITDA nevylučuje mimořádné položky včetně zisku z prodeje majetku, tedy zisk, který nebyl dosažen pravidelnou provozní činností. Např. firma mimořádně prodá stroj na zpětný leasing, nebo prodá nepotřebnou budovu a z těchto operací dosáhne zisk. Při hodnocení rentability firmy je nutné o tento mimořádný zisk rentabilitu firmy upravit.

Pokud chceme znát nikoli účetní zisk, ale zisk = cash flow, ve smyslu výnosů, které přinesly či teprve přinesou příjem, je nutné použít jiný ukazatel a to ukazatel CASH FLOW.

Pozn: Existují různé další úpravy ukazatele EBITDA. Nejznámější je EBITDAR, což je hospodářský výsledek před zdaněním, úrokovými náklady, odpisy (tedy EBITDA) a dále nákladů na pronájem nebo restrukturalizační náklady. Zkratka EBITDAR znamená "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Rent costs (or Restructuring costs)".


CASH FLOW

Cash Flow – ukazatel očišťuje zisk po zdanění jen o položky nepeněžní povahy (odpisy, rezervy, účtování odložené daně, opravné položky). Na rozdíl od ukazatele EBITDA, zahrnuje platbu úroků a daní. Ukazatel CASH FLOW přeměňuje zisk společnosti odečtením položek nepeněžní povahy na cash flow. Ukazatel CASH FLOW však neposkytuje informaci, jakou část zisku společnost dosáhla z provozní činnosti a jakou část z činnosti mimořádné (prodej majetku a jiné mimořádné výnosy). K tomu slouží ukazatel Provozní CASH FLOW.

Provozní CASH FLOW

Provozní CASH FLOW se počítá podobně jako ukazatel CASH FLOW, tedy zisk po zdanění se upraví o nepeněžní operace, nicméně výpočet se ještě upraví o účetní operace, které mají mimořádný charakter. Především se jedná o zisk z prodeje dlouhodobého majetku (pokud není předmětem činnosti developerská či realitní činnost atp.), zisk z mimořádného prodeje materiálu a zisk z mimořádných výnosů. Přesný výpočet ukazatele naleznete zde.

Ukazatel provozní CASH FLOW přeměňuje zisk společnosti, úpravou o položky nepeněžní povahy a o mimořádné položky, na zisk z provozní činnosti firmy. Výstupem je tak zisk, který firma dosahuje prodejem zboží, výrobků a služeb, nikoli jinými mimořádnými činnostmi. Tento ukazatel je důležitý pro posouzení efektivity provozní činnosti firmy. Pokud je tento ukazatel nižší než je cash flow, společnost dotuje zisk mimořádnou činností. Tento ukazatel považuji za nejdůležitější ukazatel pro hodnocení absolutní rentability firmy z pravidelné činnosti. Provozní CASH FLOW je vždy dobré poměřit k dosaženému výsledku hospodaření a to nejlépe v trendu několika období. Při hodnocení rentability firmy proto doporučuji nepoužívat účetní zisk, EBITDU či další podobné ukazatele a používat provozní CASH FLOW. Automatický výpočet tohoto ukazatele nabízí software finanční analýza firmy.

Pozn: Ukazatel provozní CASH FLOW považuji za nejtransparentnější pro finanční analýzu rentability. Samozřejmě i tento ukazatel lze ještě zpřesnit například zahrnutím nákladů na vlastní kapitál společnosti, inflaci či způsobu oceňování zásob, nicméně tyto oblasti se řeší spíše při oceňování firmy než při standardní finanční analýze. Ukazatel nezaměňovat s ukazatelem CASH FLOW z provozní činnosti, jehož výpočet v rámci standardizovaného výkazu cash flow je odlišný a především zahrnuje do výpočtu změnu pracovního kapitálu.

Upravený výsledek hospodaření a jeho užití pro výpočet ukazatelů:

Upravený výsledek hospodaření (EBITDA, provozní CASH FLOW) se zpravidla poměřuje vůči:


< Zpět na články o finanční analýze