Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 PROVOZNÍ CASH FLOW

Výsledek hospodaření je ovlivněn mnoha mimořádnými operacemi (prodej dlouhodobého majetku a CP, mimořádný zisk/ztráta aj) a nepeněžními operacemi (odpisy, rezervy vč. daňových a opravné položky aj.). Pokud chceme znát reálný výsledek hospodaření čistě z provozní činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných operací, musíme výsledek hospodaření o tyto účetní operace očistit. Výsledkem je tzv. provozní CASH FLOW společnosti. Pokud banky hodnotí rentabilitu společnosti či schopnost splácet dlouhodobé úvěry, používají pro výpočet provozní CASH FLOW (název může být různý, výpočet se tolik lišit nebude) a je mu přikládán větší význam než výsledku hospodaření. Provozní cash flow říká, kolik peněz firma vydělá z pravidelné činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných účetních položek.

Program pro výpočet přehledu o peněžních tocích.

Vypočtená kladná hodnota znamená, že firma dosahuje provozní činností kladný výsledek. Záporná hodnota znamená, že  firma je z provozní činnosti ztrátová. Například pokud je provozní CF záporné a výsledek hospodaření kladný, tak to znamená, že hospodářský výsledek je dotovaný zpravidla prodejem majetku, mimořádnými výnosy, anebo nepeněžními účetními operacemi (rozpuštěním rezerv, opravných položek aj.).

VÝPOČET PROVOZNÍHO CASH FLOW (FAF)

Hospodářský výsledek po zdanění
+ odpisy
+ tvorba rezerv a opravných položek
+ odložžený daňový závazek
- rozpuštění rezerv a opravných položek
- zisk (+ztráta) z prodeje majetku a materiálu a CP
- odložžená daňová pohledávka
- rozdíl mimořádných nákladů a výnosů
= PROVOZNÍ CASH FLOW

Nepeněžní operace, které upravuje výpočet provozního cash flow:

 • Účetní odpisy, rezervy, opravné položky a změna odloženého daňového závazku a pohledávky. Podrobně se těmito účetními položkami výsledovky zabývá samostatný článek "nepeněžní náklady a výnosy".

Mimořádné operace, které upravuje výpočet provozního cash flow:

 • Zisk z prodeje majetku - pokud se firma nezabývá developerskou nebo realitní činností je zpravidla prodej majetku mimořádnou aktivitou firmy. Případný zisk či ztráta z této mimořádné činnosti tak musí být upraven ve výpočtu provozního cash flow.
 • Zisk z prodeje materiálu - zde záleží, zdali firma prodává materiál pravidelně a nebo mimořádně za účelem vylepšení cash flow. V případě mimořádného prodeje by měl být zisk z prodeje materiálu z výpočtu provozního CASH FLOW za dané obodbí vyloučen.
 • Zisk/ztráta z mimořádné činnosti - o tuto účetní položku výsledovky mimořádné povahy musí být výpočet provozního CASH FLOW upraven.

V čem je užitečné provozní CASH FLOW?

 • Pro sledování skutečného trendu výsledku hospodaření čistě z výdělečné  činnosti firmy. Provozní CASH FLOW očistí hospodářský výsledek od položek, které jsou nepeněžní a mimořádné povahy, čímž můžeme sledovat nezkreslený meziroční trend provozní rentability firmy.
 • Pro sledování nepeněžních a mimořádných položek hospodaření firmy. Jelikož výpočet provozního CASH FLOW by měl vždy zobrazovat položky, které výpočet ovlivnily.
 • Pro plánování  výdajů (investice, vyplacení podílu na zisku) a financování firmy (posílení pracovního kapitálu). Pokud pracujeme a plánujeme v provozním CASH FLOW, tak podle něho můžeme na rozdíl od hospodářského výsledku stanovit relativně přesně např. investiční výdaje vč. splátek investičního úvěru atp.
 • Pro rychlou analýzu příjmů a výdajů firmy - příklad hodnocení ročních účetních výkazů:
  • Příjmy celkem 14 mil. Kč = provozní CASH FLOW (+10 mil. Kč) + příjem z prodeje majetku (+2 mil. Kč) + nárůst dlouhodobých úvěrů (+2 mil. Kč)  
  • Výdaje celkem -6 mil. Kč: investiční výdaje (-4 mil. Kč) + vyplacení podílu na zisku (-2 mil. Kč)
  • Rozdíl příjmů a výdajů firmy činí +8 mil. Kč v roce 2011. V důsledku výše uvedených operací firma navýšila pracovní kapitál o 8 mil. Kč a posílila tak celkovou likviditu firmy.

Slabé stránky ukazatele

 • Ukazatel provozního CASH FLOW ve většině případů velmi přesně zreální výsledek hospodaření z provozní činnosti, nicméně existují případy, s kterými si ani tento ukazatel neporadí. Naštěstí se jedná o málo časté případy a vždy lze ještě dodatečně výpočet o tyto skutečnosti upravit. Napadají mne např. tyto účetní operace:
  • Chybné účtování u významných položek - např. společnost účtuje dotaci na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (mimořádný výnos) do výsledovky, jako ostatní provozní výnosy. Přitom výsledkově se účtují dotace jen na úhradu provozních (např. dotace na zaměstnance) nebo finančních (např. dotace na úroky) nákladů. Takto chybně účtovaná dotace na investice do výsledovky zkresluje (nadhodnocuje) hospodářský výsledek. Nebo např. firma účtuje přecenění zásob do ostatních provozních výnosů, místo mimořádných výnosů atp.
  • Odpis zoprávkovaných pohledávek. Ve výsledovce bude rozpuštění opravných položek ve výši např. 1 mil. Kč, proti čemuž bude stát odpis pohledávky v ostatních provozních nákladech ve stejné výši 1 mil. Kč. Ukazatel provozního CASH FLOW upraví hospodářský výsledek o změnu opravných položek, ale již není schopen identifikovat účtování o odpisu pohledávky v ostatních provozních nákladech. Pozn.: Pokud je rozdíl ostatních provozních nákladů a výnosů významný, je vždy dobré tento rozdíl zdůvodnit.
  • Rozpouštění oceňovacího rozdílu do nákladů/výnosů je nepeněžní náklad/výdaj, který vzhledem k jeho specifičnosti není ve výpočtu provozního CASH FLOW zahrnut a to z důvodu jeho účtování - většina firem účtuje rozpuštění oceňovacího rozdílu do ostatních provozních výnosů/nákladů. Nicméně firem, které o oceňovacím rozdílu není mnoho. Přesto v těchto případech je nutné konečné provozní CASH FLOW o tento oceňovací rozdíl upravit.
  • Pokles nákladů příštích období - náklady příštích období představují výdaj společnosti, který se stane nákladem až v budoucnu (akontace u leasingu, nájemné placené předem aj.). Pokud tedy náklady příštích období poklesnou v daném účetní období např. o 2 mil. Kč, tak zpravidla to znamená, že tyto náklady byly proúčtovány výsledovkou (pokles zisku, vlastního kapitálu, respektive pasiv stojí proti poklesu aktiv), ale nikdo je nehradil, jelikož již byly uhrazeny někdy v předchozích účetních obdobích. Proto, pokud má firma významné změny v nákladech příštích období, případně v jiném časovém rozlišění je dobré se zamyslet, jaký dopad tyto změny mají na cash flow firmy.

Pozn.: Výpočet provozního CASH FLOW by měl být součístí výkazu CASH FLOW.

Další doporučené články:

< Zpět na články o finanční analýze